Notícies

PORTS IB RENOVA LA INSTAL.LACIÓ DE S´OBERTA AMB MILLORES DE SEGURETAT I SERVEIS

La instal·lació d´un tren de fondeig millora sensiblement les condicions de seguretat en l´amarratge de les embarcacions.
Actualment s´està realitzant el procés d´adjudicació de les places disponibles i es preveu eliminar pràcticament la llista d´espera.

Llegir noticia

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA GENERAL DE PORTS DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

El dia 8 de juliol de 2021 el Consell d'Administració de Ports IB va acordar aprovar inicialment el Pla General de Ports de les Illes Balears, i obrir un període d'informació pública del Pla General i del seu estudi ambiental estratègic, que inclou el Pla d'adaptació a el canvi climàtic dels ports de Ports IB, a més del projecte de decret que aprovarà l’esmentat Pla General.

Llegir noticia

El consell d’administració de Ports IB aprova inicialment el Pla General dels Ports de gestió autonòmica

\ S'inicia així el període d'exposició pública per tal de recollir formalment les aportacions i propostes de tots els interessats

\ El pla marca com han de ser els ports els 15 anys vinents, sense nous ports ni ampliació dels existent

\ Incorpora noves fórmules d'accés a la mar, com per exemple, la multipropietat d'amarraments i embarcacions o els clubs de navegació

\ Proposa una inversió de més de 60 milions d'euros, dels quals 47 són d'inversió pública

Llegir noticia

PORTS IB AGILITZA L ´ACCÉS A LES RAMPES VARADOR AMB UN SISTEMA DE RECONEIXEMENT I GESTIÓ AUTOMATITZAT DE MATRÍCULES

L ´ens públic aposta per la digitalització dels procediments per tal d´agilitzar l´accés a les seves instal·lacions de gestió directa

Llegir noticia

Les actuacions previstes al Pla General de Ports IB permetran afrontar els efectes del canvi climàtic a l´horitzó 2045

/Ports IB i la Universitat Politècnica de Catalunya presenten les conclusions de l´estudi d´adaptació al canvi climàtic dels ports balears
/Tot i la bona situació de partida, és necessària la planificació de mesures d´adaptació per tal d´assegurar la sostenibilitat de les infraestructures portuàries
/L’estudi està lligat a la redacció del Pla General de Ports de les Illes Balears

Llegir noticia