Procediment sancionador

Sancionar de forma reglada les las infraccions administratives en matèria de ports competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini màxim per a la resolució

Un any pels procediments ordinaris i sis mesos pels procediments abreujats.

Termini màxim per a la notificació

Els terminis màxims per a la resolució i notificació són d'un any pels procediments ordinaris i sis mesos pels procediments abreujats.

Silenci administratiu

Caducitat del procediment

Forma d'iniciació

D'ofici o instància de part

Fi de la via administrativa

No

NORMES DE REGULACIÓ

Òrgans competents per resoldre

  • Director Gerent de Ports dels Illes Balears per a la imposició de multes fins a 9.000 euros.
  • Consell d'Administració per a la imposició de multes de 9.000 euros fins a 100.000 euros.
  • Consell de Govern quan la quantia sigui igual o superior a 100.000 euros.

Centres

Oficines de Ports de les Illes Balears

C/ Vicente Tofiño, 36 Coll de'n Rabassa

07007  Palma

Tel.: 902 024 444 - Fax: 902 024 000

Per presentar al·legacions descarregar documentació aquí

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB