Informació pública

 

26/05/2024

Informació pública relativa a l’atorgament de la concessió administrativa per ocupar i explotar el local destinat a cantina, a la zona de servei del port de Porto Cristo

Les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades poden consultar i al·legar el que estimin procedent a través de la seu electrònica de Ports IB portsib.sedelectronica.es/ o a les oficines de Ports de les Illes Balears al c/Vicente Tofiño, 36 CP07007 Palma de Mallorca, Illes Balears.

25/05/2024

Informació pública relativa al “Projecte de plataforma d’escar del Port de Ciutadella”

22/03/2024

Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local destinat a cantina en la zona de servei del port de Porto Cristo (Expdte. 1981/2024)

  • S'ha licitat el concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local destinat a cantina en la zona de servei del port de Porto Cristo.
  • El termini per a presentar ofertes finalitza el 23/04 a las 23:59h.

27/02/2024

Informació pública relativa al projecte bàsic del nou edifici multiusos al port de Cala Rajada (Expdt. 6163/2023)

24/05/2023

Notificació de l’admissió de sol·licitud formulada per Puerto Punta Portals SA per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «Chaff Eco Sound”.

19/05/2023

Notificació de l'admissió de sol·licitud del Club Nàutic Ca'n Picafort per a la declaració d'abandonament de l'embarcació "Sarabanda".

15/05/2023

Información pública del procedimiento para la declaración de abandono de la embarcación “Amigo”, Club Náutico Ca'n Picafort, Mallorca

15/05/2023

Notificación de la admisión de solicitud del Club Náutico Ca'n Picafort para la declaración de abandono de la embarcación "Harmony"

15/05/2023

Notificación de la resolución de Ports de les Illes Balears por la que se declara abandonada la embarcación denominada “Neptun” a instancia del Club Náutico de Ca’n Picafort, Mallorca

26/04/2023

Aprovació definitiva del Pla General de Ports de les Illes Balears

Després de la fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius, el decret s’ha aprovat pel Consell de Govern i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears: Decret 24/2023 de 24 d’abril, pel qual s’aprova el Pla General de Ports de les Illes Balears (BOIB núm.52 de 25 d'abril)

19/04/2023

Tramitació del Pla General de Ports de les Illes Balears

Emès el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears i l'informe del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic s'ha actualitzat el projecte de decret pel qual s'aprova el Pla General de Ports (v.4).

17/04/2023

Informació pública relativa al Projecte bàsic de millora de l’esplanada sud del Club Nàutic de S’Estanyol

23/02/2023

Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici per escola de vela i al Projecte bàsic d’edifici de marineria, lavabos, magatzem i altres serveis (22/3100)

17/02/2023

Notificació de l'admissió de la sol·licitud del Reial Club Nàutic de Port Pollença per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada MARAVENNE

17/02/2023

Notificació de l'admissió de la sol·licitud de l’entitat Merlin, S.A., per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada Donzi

07/11/2022

Tramitació del Pla General de Ports de les Illes Balears

Estudiades les al·legacions rebudes, s’ha elaborat un segon annex del document d’anàlisi en resposta a les segones al·legacions formulades per Ports de l’Estat.

Formulada la Declaració Ambiental Estratègica que s’ha incorporat al Pla i emès el dictamen del Consell Econòmic i Social sol·licitat amb caràcter facultatiu, es va adaptar l’esborrany del projecte de decret pel qual s'aprova el Pla (v.3) amb les aportacions corresponents. Sobre aquest document, s’ha emès informe pel servei jurídic corresponent.

06/09/2022

Notificació de l'admissió a tràmit de sol·licitud de Puerto Punta Portals SA per a la declaració d'abandonament de l'embarcació BUMBLE BEE

07/03/2022

Valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües dels ports de gestió directa, competència de Ports de les Illes Balears

Port d'Andratx:

Port de Sóller:

Port de Pollença:

Port de Cala Rajada:

Port de Porto Cristo:

Port de Cala Bona:

Port de Portocolom:

Port de Cala Figuera:

Port de Portopetro

Port de la Colonia de Sant Jordi

Port de Sant Antoni de Portmany

Port de Ciutadella

Port de Ciutadella exterior

Port de Fornells

04/03/2022

Tramitació del Pla General de Ports de les Illes Balears

S’ ha dut a terme el procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes, així com les entitats representatives, els ens territorials i altres administracions interessades han pogut informar-se de l’esborrany del projecte de decret pel qual s ’aprova aquest Pla i del corresponent Estudi Ambiental Estratègic del Pla, i presentar les seves propostes i suggeriments

Des de Ports IB s’ha fet la valoració d’aquestes al·legacions i dels informes rebuts i, conforme a això, s’ ha redactat la segona versió del Pla

També es van remetre a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per a l'anàlisi tècnica de l’expedient d’avaluació ambiental del Pla

22/02/2022

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l'embarcació anomenada Antiqua, Club Nàutic de la Colònia de San Pere

08/02/2022

Informació pública relativa al projecte de Reparació de paviments del Passeig de la Mar entre la intersecció amb el carrer de Santa Agnes i el dic del port de Sant Antoni de Portmany

27/01/2022

Informació pública relativa al Projecte constructiu d'adequació de la rampa de varada en concessió administrativa situada en Caló d'en Busques nº18. Cala Figuera

13/01/2022

Informació pública: Acord adoptat pel Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s'acorda la modificació del plànol de distribució d'amarraments del port de Porto Cristo

13/01/2022

Informació pública relativa al Projecte bàsic de rehabilitació dels conjunts de casetes-escars de Portocolom i la reforma de la urbanització de diverses parts del port de Portocolom

29/11/2021

Projecte bàsic d'oficina conjunta per a la Policia Local i Guàrdia Civil a la zona portuària de Sant Antoni de Portmany

22/10/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació del restaurant Club Nàutic Cala Gamba

21/10/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici E per a serveis portuaris en el port esportiu de Punta Portals, en el marc del procés d’adaptació del port a la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears.

13/10/2021

RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN DIRECTRIUS PER A L'ACTIVITAT DE L'ESCAR DEL PORT ESPORTIU DE CALA NOVA T.M. PALMA

09/09/2021

Notificació de l'admissió a tràmit de sol·licitud del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere per a la declaració d'abandonament de l'embarcació ANTIQUA

05/08/2021

Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació ROYAL T situada al Club Marítimo San Antonio de la Playa, Ca'n Pastilla, Mallorca

Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües dels ports de gestió directa, competència de Ports de les Illes Balears

22/07/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edificació auxiliar per a l’estació de servei per embarcacions en el port Punta Portals, en el marc del procés d’adaptació del port a la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears

14/07/2021

Informació pública relativa al projecte constructiu de pavimentació del carrer Verí, reposició de serveis i reparació de terrasses-cobertes en edificis portuaris del port de Porto Cristo

13/07/2021

El dia 8 de juliol de 2021 el Consell d'Administració de Ports IB va acordar aprovar inicialment el Pla General de Ports de les Illes Balears, i obrir un període d'informació pública del Pla General i del seu estudi ambiental estratègic, que inclou el Pla d'adaptació a el canvi climàtic dels ports de Ports IB, a més del projecte de decret que aprovarà l’esmentat Pla General

El termini de la informació pública per fer observacions o al·legacions va acabar el dia 1 d'octubre de 2021.

06/07/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici annex a benzinera, del port de Sant Antoni de Portmany, Club Nàutic Sant Antoni

29/06/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic per a l'adjudicació de la concessió del varador situat a la zona de servei del port de Ciutadella T.M. Ciutadella de Menorca

08/06/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic de canvi d'ús i escala evacuació coberta edifici 2, a Marina Tramontana (Sóller)

17/04/2021

Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació Bea Berlín situada al Club Nàutic Ca`n Picafort t.m. Santa Margarita

29/03/2021

Consulta Projecte d’Ordre per la qual es regula la prestació del servei d’avarada en els ports de competència de la Comunitat Autònoma gestionats en règim de concessió.

20/03/2021

Informació pública relativa al Projecte bàsic de canvi de bocana, redistribució d’amarratges i integració en l’entorn del Club Nàutic s’Arenal i al Projecte bàsic edificis de servei (annex al projecte de canvi de bocana)

12/09/2020

Informació pública relativa a el Pla de recepció i manipulació de residus als ports de gestió directa de la Comunitat Autònoma

03/09/2020

Notificació de la resolució d’admissió a tràmit de sol·licitud formulada pel Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere per a la declaració d'abandonament de l'embarcació "Puri Primero" (Djamila).

16/07/2020

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l'embarcació denominada STERN a instàncies del Club Nàutic Sa Ràpita, Mallorca

18/06/2020

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla General de Ports de les Illes Balears

21/03/2020

Informació pública relativa al “Anteproyecto del edificio restaurante Panorama en el Puerto Deportivo Punta Portals” del T.M. de Calvià

18/02/2020

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l'embarcació anomenada DREAMBOAT a instàncies del Club Nàutic Santa Ponça

08/02/2020

Informació pública relativa a l’addenda núm. 1 al «Projecte executiu de remodelació de l'espai d'esdeveniments de Port Adriano (Definició d'estructura escenari font)» T.M. de Calvià

16/01/2020

Informació pública relativa al «Projecte bàsic de millora de l'escar del Club Nàutic s’Estanyol» del TM de Llucmajor

20/12/2019

Informació pública relativa al  “Proyecto de almacén para el servicio de gasolinera del Club Nàutic Ciutadella” del T.M. de Ciutadella

19/11/2019

Informació pública relativa a la “Instal·lació de pèrgola en la coberta de l'edifici I del port olímpic de Calanova” del T.M. de Palma

03/10/2019

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l'embarcació anomenada TARIDA TRES amb matrícula 7 BA 2-2704-90 a instàncies del Club Nàutic de la Colònia de San Pere

30/08/2019

Notificació de la resolució d’admissió a tràmit de sol·licitud formulada pel representant d’Addaya SA per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada Tennessee Dancer, port esportiu d’Addaya, Menorca.

23/07/2019

Informació pública de l’expedient per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «LADY JADE», Club Nàutic de Santa Ponsa, Mallorca

25/05/2019

Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «DREAMBOAT», Club Nàutic de Santa Ponsa, T.M. Calvià, Mallorca

18/05/2019

Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües de varies concessions administratives destinades a ports esportius, competència de Ports de les Illes Balears, per ampliació del termini concessional per un període de 5 anys.

1º Club Marítimo San Antonio de la Playa        12º Club Náutico Palmanova
2º Club Nàutic Cala Gamba   13º Club Náutico Portocolom
3º Club Nàutic Ciutadella   14º Club Náutico Santa Ponsa
4º Club Nàutic de la Colonia de Sant Pere   15º Club Náutico Serranova
5º Club Nàutic Fornells   16º Port Esportiu d'Addaia
6º Club Nàutic Porto Cristo   17º Puerto Deportivo Marina de Bonaire
7º Club Nàutic Sant Antoni de Portmany   18º Puerto Deportivo Marina de Cala D'Or
8º Club Nàutic S'Arenal   19º Puerto Deportivo Port Adriano
9º Club Nàutic S'Estanyol   20º Puerto Deportivo Port Adriano (Ampliación)
10º Club Náutico Cala Ratjada   21º Puerto Deportivo Santa Eulalia del Río
11º Club Náutico La Rápita   22º Reial Club Nàutic Portopetro

 

02/04/2019

Projecte d’instal·lació de planta fotovoltaica de 184,80 KWp sobre noves marquesines d’aparcament en el port exterior de Ciutadella

24/01/2019

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l’embarcació “HESSINA II” a sol·licitud del Club Marítim San Antonio de la Playa (Ca’n Pastilla), Mallorca (Expedient PDP-007/13-AB).

17/01/2019

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l’embarcació “Terpsicore Segundo” (matrícula 7ª PM1-246-91) a sol·licitud de la presidenta del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere (Artà, Mallorca) (Expedient: PDP 051/23AB).

13/12/2018

Notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l’embarcació “Flash” a sol·licitud de la presidenta del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere (Artà, Mallorca) (Expedient: PDP 051 / 21AB).

07/12/2018

Notificació de la resolució d’admissió a tràmit de sol·licitud formulada pel president del Club Nàutic Sa Ràpita (Campos, Mallorca) per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «STERN» amb registre S/48591(Expedient: PDP 17/14 AB)

13/09/2018

Notificació de la resolució d’admissió a tràmit de sol·licitud del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «TERPSICORE SEGUNDO», amb matrícula 7ª PM 1-246-91.

04/07/2018

- Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de la embarcació «HESSINA II», que es troba al Club Náutic de San Antonio de la Playa (Ca'n Pastilla), Mallorca

- Informació pública del procedimient per a la declaració d'abandonament de la embarcaci&oacut;n «MARIONA II», que es troba halla al Club Náutic de la Rápita, Mallorca

21/06/2018

- Informació pública relativa al “Projecte bàsic de reforma integral del Port de Fornells – Fase 1”, que s'ha d'executar a la zona de servei del port de Fornells.

- Informació pública relativa al “Projecte bàsic de reforma integral del Port de Fornells – Fase 2”, que s'ha d'executar a la zona de servei del port de Fornells.

- Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «TARIDA TRES» amb matrícula 7aBA-2-2704, situada al Club Nàutic de la Colonia de Sant Pere, t.m. Artà

 

14/06/2018

- Informació pública relativa al "Projecte bàsic d’escala i locals en el port de Ciutadella", que s'ha d'executar a la zona de servei del port de Ciutadella.

12/06/2018

- Anuncio de notificación de 1 de junio de 2018 en procedimiento de la resolución de admisión a trámite de solicitud del Club Náutico de la Colonia de San Pedro (Artá, Mallorca) para la declaración de abandono de la embarcación «TARIDA TRES".

08/05/2018

- Informació Pública relativa al “Proyecto Básico de parking subterráneo y remodelación de vial frente a los edificios C de Puerto Portals” comprensiu de les obres a executar dins de l'àmbit concessional del Port Punta Portals.

05/04/2018

- Informació Pública relativa a la sol·licitud de concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic portuari associat a la “Instal·lació d'un antic vagó del ferrocarril com a oficina d'informació turística de l'Ajuntament de Sóller” (Port de Sóller)

05/04/2018

- Informació Pública relativa a la sol·licitud de concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic portuari associat a el “Projecte d'ampliació del pas per als vianants de fusta del Pont del Riuet en el port de Porto Cristo”

10/03/2018

- Informació pública de l’expedient per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «FLASH», Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, T.M. Artà (Expedient: PDP 051/21AB)

08/03/2018

- Projecte d'edifici de venda de tiquets a la Colònia de Sant Jordi

12/12/2017

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, T.M. d'Artà. Mallorca.

07/12/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic d'un heliport elevat al port esportiu de Port Adriano, comprensiu de les obres que s'han d'executar dins l'àmbit concessional del port esportiu de Port Adriano (TM Calvià - Mallorca)

30/11/2017

- Informació pública relativa al "Projecte de consolidació del talús de penya-segat de la ribera sud del port de Porto Cristo" comprensiu de les obres que s'han d'executar dins l'àmbit concessional del Club Nàutic de Porto Cristo (TM Manacor - Mallorca)

19/08/2017

- Informació Pública relativa a el “Projecte de reforma i ampliació de l'edifici de capitania comprensiu de les obres que s'executaran en l'àmbit concessional del Port Adriano (TM de Calviá)”

- Informació Pública relativa a el “Projecte de adecuació de la explanada de sa Bassa Nova i execució de rampa varada (TM Portocolom)

25/07/2017

- Informació Pública relativa a el “Projecte bàsic per actuació de reforç i millora funcional de l'espigó d'abric de la dàrsena del Reial Club Nàutic de Portopetro”

08/07/2017

- Informació Pública relativa a el "Projecte de reconstrucció del moll cantil i repavimentació al moll de ribera sud del port interior de Ciutadella"

29/06/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic de l'edifici de marineria, banys, magatzem i altres serveis, al Projecte bàsic de porxo en instal·lacions del club nàutic i al Projecte bàsic i d'execució de terrassa coberta de les obres que s'executaran en l'àmbit concessional del Reial Club Nàutic del Port de Pollença (T.M de Pollença-Mallorca)

17/06/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic de reforma del local social del Club Nàutic Cala Gamba comprensiu de les obres que s’han d’executar en l’àmbit concessional del Club Nàutic Cala Gamba (TM Palma).

11/05/2017

- Informació pública relativa al projecte de modificació de l'activitat permanent major de seu social, restaurant, edificis de serveis, pantalans i varador del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany comprensiu de les obres que s'han d'executar en l'àmbit concessional del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany (TM de Sant Antoni de Portmany).

29/04/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic i d'execució d'intervencions diverses, (reforma local Caló, reforma de tancament de parcel·la, col·locació mòduls magatzem, col·locació mòduls auxiliars i millores d'accessibilitat) comprensiu de les obres a executar dins l'àmbit concessional del Club Nàutic l'Arenal. T.M. Llucmajor.

25/04/2017

- Informació pública relativa al "Projecte de reforç del mur cantil de marge de llevant del riuet de Porto Cristo. T.M. Manacor".

22/04/2017

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Club Nàutic de «Ca'n Picafort», en T.M. de Santa Margalida. Mallorca.

21/01/2017

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port deportiu Reial Club Nàutic de Port de Pollença, en T.M. de Pollença (Mallorca).

10/08/2016

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Port Esportiu de «Puerto Portals», al T.M. de Calvià. Mallorca.

30/05/2015

- Informació pública relativa a la "Resolució per la qual s'aprova la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port esportiu de Santa Ponça, anomenat Club Nàutic Santa Ponça (Calvià)"

12/02/2024

-Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per ocupar i explotar el local destinat a quiosc-bar-cafeteria ubicat al costat de les casetes de venda de tiquets, a la zona de servei del port de Porto Cristo

17/04/2023

-Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per ocupar i explotar el local destinat a quiosc-bar-cafeteria ubicat al costat de les casetes de venda de tiquets, a la zona de servei del port de Porto Cristo

06/02/2023

-Anunci de concurs públic per a l’atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació d’una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions en el port de Fornells

-Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a la construcció, ocupació i explotació d’una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions en el port de la Colònia de Sant Jordi

19/01/2023

-Anuncio de concurso público para el otorgamiento de la concesión administrativa para la ocupación y explotación del local destinado a quiosco-bar-cafetería ubicado junto a las casetas de venta de tiques, en la zona de servicio del puerto de Porto Cristo

16/02/2021

-Anunci de concurs públic per a l’atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l’explotació de local destinat a bar cafeteria restaurant ubicat al carrer dels Pescadors, s/n, a la zona de servei de Portocolom

16/02/2021

-Anunci de concurs públic per a l’atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l’explotació de local destinat a bar restaurant cantina ubicat al costat de la llotja de pescadors, a la zona de servei del port de Pollença

04/02/2021

-Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a l’ocupació i l’explotació de local destinat a bar restaurant ubicat al carrer del Governador núm. 2 a 10, a la zona de servei del port de Fornells

28/02/2019

-Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l'explotació de local destinat a bar restaurant ubicat a la zona de servei del port de Porto Cristo (Mallorca)

19/11/2018

- Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l'explotació del local destinat a bar, cafeteria i restaurant a la zona de servei del port de Cala Rajada (en el terme municipal de Capdepera de l'illa de Mallorca)

-Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l'explotació de varador a la zona de servei del port de Ciutadella (Menorca) (Termini de presentació d'ofertes ampliat a 17 de gener de 2019 a les 14 hores).

13/02/2018

- Concurs públic per a l'explotació del local núm. 6 per a us comercial a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella (Menorca)

- Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del local destinat a quiosc en el Port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

11/02/2017

- Concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació de domini públic portuari per a l'explotació de varador i grua a la zona de servei del Port de Cala Bona.

- Concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local destinat a quiosc-bar-cafeteria situat en la zona de servei del Port de Porto Cristo.

- Concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local destinat a cantina situada a la zona de servei del Port de Pollença.

19/04/2016

- Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local destinat a quiosc-bar-cafeteria situat en la zona de servei del port de Porto Cristo (Mallorca). l'objecte del concurs, és la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local i terrassa ubicats a la zona de servei del port de Porto Cristo, amb destinació a quiosc-bar-cafeteria i pot servir gelats , begudes, menjars fredes i similars; excloent usos com ara bars musicals, sales de festes o activitats anàlogues.Veure notícia - Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local amb destinació a cantina situada en l'estació marítima del port exterior de Ciutadella-Menorca. L'objecte del concurs , és la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local amb destinació a cantina i terrassa interior per a explotació de taules i cadires, tots dos espais ubicats a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella-Menorca- , excloent expressament el punt de destí.Veure notícia

02/12/2015

- Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local i terrassa situats a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), amb destinació a bar-cafeteria.

13/10/2022

Informació pública relativa al Projecte bàsic i d'execució per la rehabilitació de l’edifici Club Nàutic Ciutadella

21/07/2022

Informació pública relativa al Projecte bàsic d'edificació auxiliar de serveis per l'edifici de capitania en el port de Punta Portals, en el marc del procés d'adaptació del port de Punta Portals a la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears

19/11/2020

Informació pública relativa a “L’avantprojecte de millora del pantalà de prolongació del contradic del Port de Sóller.” T.M., Sóller

09/07/2020

Informació pública relativa al “Projecte constructiu d'actuacions de millora i optimització de l'explotació del port exterior de Ciutadella”, T.M., Ciutadella

20/05/2020

Informació pública relativa al «Projecte bàsic i d’execució de condicionament de l’aparcament i la zona de pèrgoles en el port de Pollença», que s'ha d'executar a la zona de servei del port de Pollença

23/07/2019

Projecte bàsic per al reforçament del dic de Cala Rajada i reordenació d’usos

28/05/2019

Informació pública relativa a la tramitació ambiental ordinària del “Projecte de condicionament del mantell d'escullera, millora d'abric al dic sud i modificació de la tipologia del tram final del moll central al port d'Andratx”

25/04/2019

Informació pública relativa al Projecte constructiu de millora del contradic del port de Can Picafort i al Projecte d'estació de servei, en el terme municipal de Santa Margalida

08/02/2019

Informació pública relativa a la tramitació ambiental ordinària del “Projecte bàsic de reforma integral del Port de Fornells – Fase 2”, que s'ha d'executar a la zona de servei del Port de Fornells.

21/12/2018

Informació Pública relativa al Proyecto básico de reparación del moll de la zona de la estación de servicio del puerto de Ciutadella y del proyecto de reforma de instalación de suministro de productos petrolíferos a embarcaciones”, en el T.M. de Ciutadella

07/08/2018

Informació pública relativa al“Proyecto de marina seca para varada de embarcaciones en el Puerto de Calanova”, y el “Estudio paisajístico para el proyecto constructivo marina seca para varada de embarcaciones en el Puerto de Calanova”, del T.M. de Palma.

17/05/2018

Informació pública relativa al “Proyecto básico de edificio de uso Establecimiento Público” per a la substitució de l'actual quiosc de begudes i aperitius (edificació nº8) i remodelació de la seva terrassa annexa en el Club Marítim de Sant Antonio de la Platja del T.M. de Palma.

10/02/2018

Projecte de condicionament del mantell d’escullera, la millora d’abric en el dic sud i la modificació de la tipologia del tram final del moll central en el port d’Andratx

31/10/2017

Projecte d'execució de reforma del passeig marítim del Port de Sant Antoni de Portmany

02/10/2017

Consulta prèvia a l'el·laboraciò del projecte de llei de Ports de les Illes Balears

22/09/2017

FINALITZA EL TERMINI PER A SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS PER A AMARRAMENTS EN BASE DE LLISTA 7ª Per als ports: SOLLER, CALA RAJADA, PORTO CRISTO, CALA BONA, CALA FIGUERA I PORTO PETRO. El proper dia 1 d'octubre s'obre el termini per a sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2017. Segons el que es disposa en el Decret 11/2011 del 18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d’amarraments en base, actualment en vigor, en les instal·lacions portuàries de:

Les sol·licituds estaran disponibles en les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma), en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (http://www.portsib.es). Recordem que si no es sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2017, es perdrà el lloc d'amarrament assignat en base, procedint al seu desallotjament.

03/01/2017

- Informació Pública relativa al "Projecte bàsic de reordenació d'edificacions i línia d'atracada del moll de marineria (concessió administrativa per a l'ocupació d'una parcel·la a la zona de servei, construcció d'edificacions per a la prestació de serveis i explotació al port de Sóller, ACAPIB de 19/12/05)" Ports de les Illes Balears tramitant, pel procediment d'urgència de conformitat a l'acord del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2016, el "Projecte Bàsic reordenació d'edificacions i línia d'atracada del moll de marineria (CONCESSIÓ administrativa per l ' ocupació d'1 parcel·la a la zona de Servei, construcció d'edificacions per la prestacions de serveis i Explotació del Port de Sóller. ACAPIB de 199/12/05)", subscrit per l'arquitecte Alberto Martín Caballero, l'annexe de modificació d'amarraments i serveis subscrit a octubre de 2016 per l'ICCP Sr. Ricardo Collado Saez i el plànol 4bis que substitueix a l'n.4 de l'esmentat annexe. El que es fa públic i de conformitat amb el que disposen els article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a l'article 33 de la referida Llei, se sotmet al tràmit d'informació pública el referit projecte mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sóller, terme municipal al qual afecta l'esmentat projecte, pel termini de VINT DIES a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix. El projecte podrà ser examinat a les oficines de Ports de les Illes Balears, c / Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll d'en Rebassa, de Palma, a la pàgina web del mateix ens (www.portsib.es) i en el Ajuntament de Sóller, els dies i hores hàbils d'oficina.

09/11/2016

- Informació pública relativa al "Projecte bàsic d'edifici de pescadors i urbanització adjacent al port de Sóller" Ports de les Illes Balears està tramitant el “Projecte bàsic d’edifici de pescadors i urbanització adjacent en el port de Sóller”, redactat l’octubre de 2016 per l’arquitecte Alberto Martín Caballero, amb núm. de col·legiat 8.459 en el COAM, l’objecte del qual és definir el futur edifici destinat als pescadors juntament amb la urbanització adjacent, el qual comprèn les obres que s’han d’executar dins de la zona de servei del port de Sóller. La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l’article 83 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d’informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sóller, terme municipal al qual afecta el projecte esmentat, pel termini d’un mes comptador des de l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·leguin el que estimin procedent. El projecte es pot examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears (c/ de Vicente Tofiño, 36, baixos, Coll d’en Rabassa, de Palma), a la pàgina web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es) i a l’Ajuntament de Sóller, els dies i hores hàbils d’oficina.

26/09/2016

- Informació Pública relativa al Projecte d'execució de defensa de l'entorn de «Ses Coves Blanques» del port de Sant Antoni de Portmany, Eivissa. Ports de les Illes Balears esta tramitant el projecte abans referenciat, subscrit al 22 de juliol de 2016 pel ECCP Roger Torregrosa Llorens, num de col·legiat 32.091. La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 86 de la Llei 30/1992 de Regim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix. El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, c/ Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de'n Rebassa, de Palma, a la pàgina web de (www.portsib.es) i a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, els dies i hores hàbils d'oficina.

11/08/2016

- Informació Pública relativa al Projecte "Estabilització del talud situat al Port de Valldemossa". Ports de les Illes Balears està tramitant el Projecte "Estabilització del talud al Port de Valldemossa", comprensiu de les obres a legalitzar en el Port de Valldemossa, subscrit per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sra.Gemma Llamazarez Juárez, amb visat n.º 19.257 de 26/02/2016. La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Valldemossa, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix. El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, c/ Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de'n Rebassa, de Palma, i a l'Ajuntament de Valldemossa, els dies i hores hàbils d'oficina.

30/05/2016

- Informació Pública relativa al Projecte d'execució de remodelació pantalanes A-B-E-F-G-H-I-J a executar en el Club Nàutic Sa Rápita (T.M Campos) Mallorca. El Club Nàutic Sa Rápita ha presentat per a la seva tramitació el projecte abans referenciat, subscrit al maig de 2015 pel ICCP Miguel Mas Alcinas amb visat nº 08613 de 3/12/15, comprensiu de les obres a executar en el Club Nàutic Sa Rápita. La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Campos, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix. El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, c/ Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de'n Rebassa, de Palma, a la pàgina web de (www.portsib.es) i a l'Ajuntament de Campos, els dies i hores hàbils d'oficina.

19/04/2016

- Informació Pública relativa al Projecte bàsic i d'execució de reforma de local existent (antic restaurant "Wellis") locals 22, 23, 24 i 25 en port esportiu Port Portals, Portals Nous (T.M Calvià). Puerto Punta Portals SA ha presentat per a la seva tramitació el projecte abans referenciat, subscrit al març de 2016 per l'arquitecte D. Bernardo Oliver Jaume, amb visat nº 11/02270/16 d'1/04/16, comprensiu de les obres a executar en el port esportiu Port Portals.La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.

 

Informació pública relativa al Projecte bàsic d'edificació auxiliar de serveis per l'edifici de capitania en el port de Punta Portals, en el marc del procés d'adaptació del port de Punta Portals a la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.