Informació Econòmica

 

Factura Electrònica

 

Ports de les Illes Balears juntament amb el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) s'han d'adherit a la plataforma FACe amb l'objectiu d'impulsar la factura electrònica. D'aquesta manera, des del dia 15 de gener, s'accepta la recepció de factures en format electrònic i tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública s'hauran d'expedir i remetre una factura electrònica.

La plataforma FACe és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat i permet la tramesa de factures en format electrònic a les administracions donades d'alta que acceptin la recepció de factures electròniques. El sistema simplifica als proveïdors l'enviament de les factures, ja que centralitza en un sol punt tots els organismes adherits i remet el càrrec directament a l'òrgan destinatari. A més, s'unifica el format de la factura.

El Govern balear, mitjançant un acord del Consell de Govern del passat 5 de setembre, va acordar adherir-se a la plataforma FACe, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. L'article 6 de l'esmentada llei preveu la possibilitat que les comunitats autònomes s'adhereixin a la utilització del punt general d'entrada de factures electròniques que proporcioni l'Estat.

Documents

 

Resums Econòmics

 

Memòries Econòmiques

Període mitjà de pagament a proveïdors

Convenis

 

AEVAB

Conveni de col·laboració per establir un sistema de notificació, de requeriment i d'identificació dels conductors responsables d'infraccions per estacionament, en els ports de gestió directa, per mitjans telemàtics

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Conveni de col·laboració per determinar la participació de PortsIB i de l'Ajuntament de Ciutadella en l'execució i direcció de l'obra del "Proyecto de reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle ribera sur del puerto interior de Ciutadella" i en el seu finançament.

Conveni marc de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la cessió temporal de l'ús de la casa del contrametre i mirall d'aigua, ubicats en el moll nord del port de Ciutadella per activitats de caire cultural relacionades amb el mar i la pesca per a tots els usuaris del port i ciutadans en general

Ajuntament de Fornells

Conveni de col·laboració per determinar la participació de PortsIB i de l'Ajuntament des Mercadal en la redacció del "projecte de reforma integral del port de Fornells", en l'execució i direcció d'obra del "projecte constructiu de reforma integral del port de Fornells, fase 1" i en el seu finançament.

Ajuntament de Manacor

Conveni de col·laboració entre PortsIB i SAM, Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, S.A., per a la gestió del servei d'estacionament tarifat limitat al port de Porto Cristo

Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l'Ajuntament de Manacor per a l'encomana de la gestió d'auxili a la competència de policia portuària a la zona de servei del port de Porto Cristo

Consells Insulars

Conveni per a la protecció del patrimoni portuari de les Illes Balears i per a l'elaboració de la carta arqueològica subaquàtica als àmbits portuaris de Mallorca dependents de Ports de les Illes Balears

Conveni per a la protecció del patrimoni portuari de l'illa de Menorca a les instal·lacions dependents de Ports de les Illes Balears

Conveni per a la protecció del patrimoni portuari de l'illa d'Eivissa a les instal·lacions dependents de Ports de les Illes Balears

Consell Insular de Menorca

Conselleria d'Educació i Universitat

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitat per la cessió gratuïta de l'ús de part de l'edifici ubicat en l'antiga Estació Marítima de Ciutadella per a la implantació d'un centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme a Menorca.

Consorci de Transports de Mallorca

Salvament marítim

Conveni de col·laboració entre l'entidad pública empresarial sociedad de salvamento y seguridad marítima i ports de les illes balears relatiu a la cesió de l'us de l'embarcació lsam 13 per prestar el servei de practicatje al port de Ciutadella

SOCIB

Encomanes de Gestió

 

2019

EG 04/19 EG 09/19 EG 17/19 EG 34/19 EG 38/19 EG 59/19 EG 60/19 EG 61/19 EG 62/19 EG 63/19 EG 65/19

2018

EG 04/18 EG 29/18 E.G. 42/18 E.G. 51/18

Valoracions Ports de Gestió Directa

 

07/03/2022

Valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües dels ports de gestió directa, competència de Ports de les Illes Balears

Port d'Andratx:

Port de Sóller:

Port de Pollença:

Port de Cala Rajada:

Port de Porto Cristo:

Port de Cala Bona:

Port de Portocolom:

Port de Cala Figuera:

Port de Portopetro

Port de la Colonia de Sant Jordi

Port de Sant Antoni de Portmany

Port de Ciutadella

Port de Ciutadella exterior

Port de Fornells

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.