Informació Corporativa

 

Una xarxa de ports, integrada a l'entorn, eficient i de qualitat

Ports de les Illes Balears es l'ens públic responsable de les competencies i funcions executives dels ports gestionats de la comunitat autónoma. Entre els seus principals objectius destaquen:

  • Utilitzar de forma racional el litoral i els seus recursos naturals, per mitjà de l’harmonització del sistema portuari amb la planificació territorial, urbanística i la preservació del litoral, en consonància amb els seus valors culturals, paisatgístics i mediambientals.

  • Fomentar la participació dels agents econòmics i socials en la política portuària.

  • Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis als usuaris.

  • Aconseguir una major agilitat en la gestió d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència i bona administració.

  • Fomentar l'activitat econòmica dels ports.

  • Tenir autosuficiència financera.

Administració

L'organizació de l'ens està formada por l'estructura següent:

Òrgans de govern

  • President: Sr. Juan Manuel Lafuente Mir
 

Li correspon la representació i la direcció superior de l'entitat.

  • Vicepresident executiu: funcions assumides pel Director General de Ports i Transport Marítim: Antonio Mercant Morato.
 

Té caràcter executiu i exerceix les funcions que se li assignen en els estatuts i les que li delega la presidència de l'entitat

Consell d'administració:

 

Estableix les línies generals d'actuació de l'entitat i la coordinació dels seus òrgans serveis i dependències. Adopta, així mateix, les decisions fonamentals en les matèries atribuïdes a la comepetència de l'entitat”

Órgans de gestió:

  • Director gerent: Francisco Jose Villaonga Cañellas
 

Direcció immediata dels serveis i les dependències de l'entitat com també la coordinació directa dels òrgans i les unitats que depenguin d'aquesta

  • Resta d'òrgans que en depenguin

Òrgan de consulta i participació, per mitjà d'un Consell Assessor:

 

Té les funcions d'estudi, proposta i informe, i se li ha de consultar sobre les matèries que s'estableixin reglamentàriament.

Pla d'actuació

Any 2019:

Any 2018:

Any 2024

PortMesODSPDF
Ciutadella Gener Descarrega Descarrega
Ciutadella Febrer Descarrega Descarrega
Ciutadella Març Descarrega Descarrega
Ciutadella Abril Descarrega Descarrega
Ciutadella Maig Descarrega Descarrega
Any 2023 Any 2022 Any 2021 Any 2020 Any 2019 Any 2018 Any 2017 Any 2016 Any 2015 Any 2014 Any 2013 Any 2012 Any 2011 Any 2010 Any 2009 Any 2008 Any 2007 Any 2006 Any 2005 Any 2004 Any 2003 Any 2002 Any 2001 Any 2000 Any 1999 Any 1998 Any 1997

Plànols

PortDWGPDF
Andratx Descarrega Descarrega
Soller Descarrega Descarrega
Pollença Descarrega Descarrega
Cala Rajada Descarrega Descarrega
Cala Bona Descarrega Descarrega
Porto Cristo Descarrega Descarrega
Portocolom Descarrega Descarrega
Portopetro Descarrega Descarrega
Cala Figuera Descarrega Descarrega
Colonia Sant Jordi Descarrega Descarrega
Sant Antoni de Portmany Descarrega Descarrega
Ciutadella Exterior Descarrega Descarrega
Ciutadella Interior Descarrega Descarrega
Fornells Descarrega Descarrega
Tots els ports Descarrega Descarrega

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.