Publicació dels llistats provisionals de sol·licituds d'amarrament en trànsit de temporada ordenats segons els criteris de la Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarraments en trànsit de temporada en les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo en els ports de gestió directa per a la temporada d'estiu.


Es disposa de 5 dies hàbils des de la present publicació per a realitzar qualsevol reclamació/esmena QUE ES DIRIGIRÀ PER CORREU ELECTRÒNIC ÚNICAMENT AL PORT/S EN EL/ELS QUE ES VULGUI RECLAMAR/ESMENAR.

Les dades de contacte dels diferents ports/instal·lacions portuàries, són els següents:

SANT ANTONI DE PORMANY: port.santantoni@portsib.es

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB