LLISTES DEFINITIVES DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENT EN TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD) ESTIU 2023

Publicació dels llistats definitius de sol·licituds d'amarrament en TRÀNSIT DE TEMPORADA D'ESTIU 2023 ordenats segons els criteris de la "Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarraments en trànsit de temporada en les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo en els ports de gestió directa per a la temporada d'estiu".

Les assignacions es realitzaran seguint l'establert a l'apartat setè de la Instrucció 2/2022.

En cas de que li correspongui un o varis períodes d'amarrament sol·licitats rebrà un correu electrònic i missatge SMS confirmant-li la disponibilitat de l'amarrament, havent d'acceptar l'oferiment contestant el correu electrònic rebut o bé mitjançant la seva compareixença física a les oficines del port.

Si no es rep resposta en el termini de 72h (3 dies) des de l’enviament de l’SMS, o correu electrònic, es considerarà que renuncia a la disponibilitat d’amarrament i la seva sol·licitud quedarà exclosa.

Per a qualsevol consulta es poden dirigir al port corresponent:

SANT ANTONI DE PORMANY: port.santantoni@portsib.es

 

 

LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENT EN TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD) ESTIU 2023

Publicació dels llistats provisionals de sol·licituds d'amarrament en trànsit de temporada ordenats segons els criteris de la Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarraments en trànsit de temporada en les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo en els ports de gestió directa per a la temporada d'estiu.


Es disposa de 5 dies hàbils des de la present publicació per a realitzar qualsevol reclamació/esmena QUE ES DIRIGIRÀ PER CORREU ELECTRÒNIC ÚNICAMENT AL PORT/S EN EL/ELS QUE ES VULGUI RECLAMAR/ESMENAR.

Les dades de contacte dels diferents ports/instal·lacions portuàries, són els següents:

SANT ANTONI DE PORMANY: port.santantoni@portsib.es

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB