LLISTES DEFINITIVES DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENTS DE TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD) ESTIU 2024

Publicació dels llistats definitius de sol·licituds d'amarradors a TRÀNSIT DE TEMPORADA D'ESTIU 2024, ordenats segons els criteris de la "Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarradors en trànsit de temporada a les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo als ports de gestió directa per a la temporada d'estiu.” NEW!

 

LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENT EN TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD)

Publicació dels llistats provisionals de sol·licituds d'amarrament en trànsit de temporada ordenats segons els criteris de la Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarraments en trànsit de temporada en les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo en els ports de gestió directa per a la temporada d'estiu.

Es disposa de 5 dies hàbils des de la present publicació per a realitzar qualsevol reclamació/esmena QUE ES DIRIGIRÀ PER CORREU ELECTRÒNIC ÚNICAMENT AL PORT/S EN EL/ELS QUE ES VULGUI RECLAMAR/ESMENAR.

Les dades de contacte dels diferents ports/instal·lacions portuàries, són els següents:

SANT ANTONI DE PORMANY: port.santantoni@portsib.es

 

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.