INFORMACIÓ CONCESSIONS AFECTADES PER L’EFECTE 2018

 
 • Totes les concessions portuàries a zona marítim-terrestre anteriors a la Llei de Costes de 1988 finalitzen el 29 de Juliol de 2018 de conformitat al que disposa la Disposició Transitòria Setzena del Reial Decret 876/2014, de 10 de octubre (Reglament General de Costes) i la Disposició Transitòria Sèptima de la Llei 10/2005 de 21 de Juny de Ports de les Illes Balears.
 • A partir d’aquesta data els concessionaris podran ser citats per formalitzar l’acta de reversió de la concessió (recuperació possessòria).
 • Fins que es realitzi l’acta de reversió el concessionari continua en precari en possessió de la concessió amb les mateixes condicions derivades del Títol concessional.
 • Els interessats poden demanar nova concessió, d’acord amb els requisits i documentació que es relacionen més endavant.
 • No es poden atorgar noves concessions d’us habitacional (habitatges).
 • Les noves concessions que tinguin per objecte la prestació d’un servei (activitat econòmica) s’atorgaran prèvia licitació pública.
 • Es remetrà carta informativa als actuals concessionaris sobre la finalització de la concessió el passat 29 de juliol del 2018.
 • Per més informació: concessionsmenors@portsib.es, Telf. 971 628 089 - Ext. 217

SOL.LICITUDS CONCESSIONS SENSE PRESTACIÓ DE SERVEIS A TERCERS

REQUISITS

 
 • Persona física o jurídica de nacionalitat espanyola o d’un país membre de la U.E.
 • Estrangers no comunitaris. Compliment dels requisits de l’art. 153 del Reglament General de Costes.
 • No estar incurs en prohibició de contractar previstes en l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Estar destinada la concessió a ús propi i particular del peticionari (sense prestació de serveis a tercers).
 

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud de concessions sense prestació de serveis, enllaç al model: MODEL SOL·LICITUD CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SENSE SERVEIS.
 • Documentació justificativa de la personalitat del peticionari i de la representació en què aquest actua, si escau (D.N.I., N.I.E., Escriptura de constitució i representació, si escau).
 • Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap causa de prohibició per a contractar amb l’Administració Pública de les regulades a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, enllaç al model: ­­­­­­­­­­­­­­­MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • Declaració responsable de la/les concessió/ns administrativa/es en domini públic marítim-terrestre de les Illes Balears, de la qual és titular o ha sol·licitat el seu atorgament el peticionar, enllaç al model: MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE ALTRES CONCESSIONS".
 • Resguard d’ingrés de la taxa de formació d’expedient (94,71 € al IBAN BANKIA ES98 2038 9501 6364 0000 2784) a nom del sol·licitant.
 • Justificant d'haver constituït la garantia provisional per valor del 2 % de les instal·lacions i obres a realitzar al compte BANKIA: ES98 2038 9501 6364 0000 2784 (Concepte de l’ingrés: GCO + Nom i llinatges sol·licitant).
 • Projecte bàsic -en format digital- visat i subscrit per tècnic competent. Es considera tècnic competent per concessions co-lindants amb la ribera de mar: Enginyer de Camins, Canals i Ports (ICCP) , Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (ITOP)  i Enginyer Civil. En cas d’edificacions a zones protegides de la mar, (es a dir no exposades a onatge, corrents marines etc) també es consideren competents: Arquitecte, Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació. El      projecte inclourà estat actual i actuacions de manteniment i millora, si escau. Es recomana consultar amb el tècnic responsable del port.

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.