Autoritzacions

Procediment reglat per a l'autorització de les activitats que es desenvolupin a l'espai portuari que no requereixin l'execució d'obres, per a l'ocupació del domini públic portuari amb instal·lacions desmuntables o bens mobles per un termini inferior als tres anys, per a la utilització d'instal·lacions portuàries fixes per a bucs, passatge i mercaderies i el desenvolupament dins l'àmbit portuari d'activitats industrials, comercials o de serveis.

Termini màxim per a dictar i notificar la resolució

Sis mesos

Silenci administratiu

Desestimatori

Forma d'iniciació

D'ofici/ a instància de part

Fi de la via administrativa

Normes de regulació

Òrgan competent per resoldre

Consell d'Administració de Ports dels Illes Balears en virtut del que disposa l'article 28.1.d) de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.

Centres

Oficines de Ports de les Illes Balears

C/ Vicente Tofiño, 36 Coll de'n Rabassa

07007  Palma

Tel.: 902 024 444 - Fax: 902 024 000

Veure els diferents models d'autoritzacions aquí

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.