OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS D’ACTIVITATS COMERCIALS DE TRANSPORT MARÍTIM DE PASSATGERS AMB FINALITAT TURÍSTICA O RECREATIVA, DE LLOGUER D’EMBARCACIONS I D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

29/09/2023, 11:15

Dia 1 d'octubre de 2023

El proper dia 1 d'octubre de 2023, s'obri el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, en vigor durant l’any 2023, sempre que estiguin al corrent de pagament de les taxes corresponents i no hagin incomplert les condicions de l’autorització, podran sol·licitar-ne una de nova per un termini màxim d’un any que tindrà caràcter preferent pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

El termini finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds estaran disponibles a la seu electrònica de PORTSIB (https://portsib.sedelectronica.es/).

Recordem que, si no se sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2023, es perdrà el caràcter preferent de la seva sol·licitud pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

Així mateix, segons l’art. 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, si presenta la seva sol·licitud presencialment, les Administracions Públiques requeriran a l’interessat que l’esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi sigut esmenada.

Per altra banda, PortsIB vol comunicar també que el proper dia 1 de gener de 2024, s’obri el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, per aquelles persones físiques o jurídiques que no hagin estat titulars d’una autorització de les esmentades durant l’any anterior, però estiguin interessades en obtenir-ne una.

El termini finalitzarà el 31 de gener de 2024.

Les sol·licituds estaran disponibles a la seu electrònica de PORTSIB (https://portsib.sedelectronica.es/).

Així mateix, segons l’art. 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, si presenta la seva sol·licitud presencialment, les Administracions Públiques requeriran a l’interessat que l’esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi sigut esmenada.