El Govern sol·licita a l'Estat la transferència dels ports del Molinar i El Portitxol

06/03/2023, 14:47

El Govern de les Illes Balears, a través de Ports de les Illes Balears, ha sol·licitat formalment a l'Autoritat Portuària de les Illes Balears la incorporació al sistema portuari autonòmic dels espais nàutics esportius i pesquers del Portitxol i El Molinar.

Ho ha fet a través d'un informe signat pel director general de transport marítim i aeri, Xavier Ramis, on es sol·licita que a través del que disposa l'article 3.6 de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, se sol·licita a l'Autoritat Portuària de Balears l'emissió de l'informe favorable sobre la segregació i incorporació al sistema portuari autonòmic del Portitxol i El Molinar.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director general de transport marítim i aeri, Xavier Ramis i del gerent de Ports IB, Juanvi Roselló, s'ha reunit avui amb Pep Santander, president del Club Nàutic d'Es Portitxol, Antoni Estades, president de l'Associació de Clubs Nàutics de Balears i Rafel Palmer gerent de l'associació, per informar d'aquesta iniciativa als clubs. La proposta ha estat molt ben rebuda per part dels representants dels clubs nàutics.

La Constitució espanyola estableix la competència exclusiva de l'Estat en els ports d'interès general, així com la competència a la comunitat autònoma en matèria de ports de refugi, ports esportius i en general dels que no desenvolupin activitats comercials. Així mateix, l'article 30.5 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix la competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears respecte als ports no qualificats d'interès general per l'Estat, els ports refugi i els ports esportius.

El port de Palma, segons l'article 4 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, disposa que és un port d'interès general. No obstant això, les instal·lacions nàutic-esportives o pesqueres del Molinar i el Portitxol es troben fora de la Zona I.

La Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant estableix que preval la unitat de gestió en els casos on les instal·lacions nàutic-esportives i els espais pesquers estiguin situades a la delimitació de la Zona I. És a dir, que convisquin les activitats comercials i les pesqueres i nàutic-esportives dins una mateixa zona, en aquest cas no és possible desagregar el port, ja que preval la unitat de gestió. Es dóna aquest cas en la majoria de ports d'interès general de les Illes Balears com són: Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia. Però no és el cas del port de Palma, on les dàrsenes esportives del Molinar i del Portitxol posseeixen infraestructures portuàries independents, espais terrestres i marítims diferenciats.

Així doncs, segons l'informe emès pels serveis jurídics de Ports IB, en data 6 de febrer del 2023, s'estableix que la CAIB pot sol·licitar el traspàs de les instal·lacions nàutiques, esportives o pesqueres del Molinar i Es Portitxol.

Donant compliment a la Proposició no de Llei RGE núm. 998/2021, relativa a l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general, el Govern de les Illes Balears ha sol·licitat la transferència competencial d'aquests dos ports que a hores d'ara formen part del Port de Palma, declarat d'interès general i gestionat per l'Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB).