El Govern obre un segon període d'informació pública en l'elaboració del Projecte de Decret de Transport Marítim

15/07/2022, 10:19

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge obre a partir de demà un nou període d’informació pública per al Projecte de Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears.

Així ho publica avui el Butlletí oficial de les Illes Balears, que fixa el termini per a la informació pública en deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el BOIB.

Les modificacions introduïdes recentment a la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, així com també un primer estudi de les al·legacions rebudes en el període d’informació pública, han introduït importants modificacions a l’esborrany del Projecte de Decret de Transport Marítim, amb la qual cosa s’ha considerat adient sotmetre a informació pública aquest nou esborrany.

El nou Decret s’adapta a les modificacions de la Llei de Transport Marítim que facilita la declaració de les rutes interilles com a OSP (Obligació de Servei Públic) i, per tant, s’acull a la modificació de la directiva 2003/87/CE relativa als drets de d'emissions de gasos d’efecte hivernacle (ETS) perquè les navilieres que operin una ruta declarada d’Obligació de Servei Public estiguin exemptes de l’anomenada taxa verda.

La normativa estatal estableix que totes les rutes entre la Península i les Illes Balears son Obligacions de Servei Públic. No obstant, la normativa autonòmica contemplava que aquestes rutes eren sols d’interès estratègic. Per aquest motiu el Govern ha volgut adaptar la normativa autonòmica a aquest canvi de perspectiva europeu i modificar la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears. Amb aquesta modificació queden sotmeses a obligació de servei públic les línies que la llei declara d’interès estratègic.

La llei preveu també que en cas que aquestes obligacions de servei públic no assegurin una oferta adequada en quantitat i qualitat es podrà establir la prestació de serveis marítims regulars interilles, mitjançant contracte administratiu especial.

D’altra banda, per tal d’adaptar la regulació de la durada màxima d’aquest contracte a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’ha reduït la seva durada màxima dels sis anys previstos actualment a cinc anys, d’acord amb el que preveu l’article 29 de l’esmentada llei.

El nou esborrany de Projecte de Decret de Transport Marítim, que ara se sotmet a informació pública, també recull un primer estudi de les al·legacions rebudes fins a dia d’avui. Els canvis asseguren el transport marítim de mercaderies entre illes i faciliten l’accés a possibles ajudes i bonificacions.