El Govern garantirà un servei mínim de connectivitat entre les illes per mar amb el Projecte de decret de transport marítim

05/05/2022, 08:47

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, s’han reunit aquest matí amb representants dels consells insulars per presentar el Projecte de decret de transport marítim, que desplega la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i que sortirà a exposició pública la setmana que ve.

El Projecte de decret consta de sis capítols i tres disposicions addicionals, a través dels quals s’aborden aspectes cabdals per «garantir un servei mínim de connectivitat entre les Illes per mar i per a tothom», en paraules del conseller Marí, «i amb la voluntat que el text definitiu que surti d’aquest procés d’exposició pública sigui el més consensuat possible amb tots els consells i agents implicats».

Aspectes principals del Projecte de decret

Entre els aspectes principals que regula aquest decret de transport marítim, elaborat des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, cal destacar que dins la tasca d’ordenació del transport regular entre illes, aclareix i concreta les característiques de cada una de les activitats de transport marítim que es desenvolupen, qui les pot dur a terme i a on. Defineix quins vaixells o embarcacions poden prestar l’activitat de transport marítim, què s’entén per instal·lació portuària i per instal·lació marítima, i el procediment que cal seguir en cas de sol·licitar la dispensa de bandera.

També regula l’objectiu, las funcions i el procediment d’inscripció en el Registre balear de naviliers, que gestiona la Direcció General de Transport Marítim i Aeri. Especifica les dades que ha d’incloure aquest Registre —tipologia d’embarcació, descripció del servei que realitzen, etc. — tant pel que fa a transport regular com turisticorecreatiu.

En matèria de fixació de serveis mínims en les línies estratègiques, el decret també fixa les condicions mínimes per garantir un servei suficient a les línies d’interès estratègic. S’estableix com a requisit que les companyies tenguin una continuïtat en el servei d’un mínim dotze mesos consecutius, tant en temporada alta com en temporada baixa, i una regularitat i freqüències mínimes:

- Línia Eivissa-Formentera-Eivissa

Transport de passatgers: deu freqüències diàries. La primera sortida serà a les 06.00 h des de Formentera i la darrera a les 22.30 h des d’Eivissa.

Transport de mercaderies: cinc freqüències diàries els dies laborables.

- Línia Eivissa-Palma-Eivissa

Tres freqüències setmanals.

- Línia Alcúdia-Ciutadella-Alcúdia

Una freqüència diària.

En matèria de garanties de prestació del servei amb les condicions mínimes, en el cas que es detecti una cobertura de les freqüències i altres condicions de prestacions per davall dels mínims establerts, durant almenys cinc dies, s’entendrà que el servei és insuficient per satisfer les necessitats essencials de transport. Davant aquesta situació, el Govern podrà declarar la insuficiència de la prestació del servei i obrir un procediment d’autorització prèvia en què, finalment, aquestes condicions mínimes passarien a tenir la condició d’obligacions de servei públic.

I si aquest procediment fos insuficient, el decret preveu la possibilitat d’acudir al contracte d’obligació de servei públic per garantir el compliment de les condicions mínimes de prestació dels serveis.

En matèria de regulació del transport turístic i recreatiu, el decret té com a novetat que si l’itinerari transcorre per un parc natural s’haurà de disposar de mitjans divulgatius per donar a conèixer els valors naturals de l’espai protegit.

A més, en cas de que el transport de caràcter turístic o recreatiu faci escala en una altra illa diferent a la d’origen, quan es tracti d’una illa amb nucli de població — més de deu edificacions residencials—, el decret preveu tot un seguit d’exigències:

— L’excursió marítima ha de tenir sortida i arribada en el mateix punt o port d’inici del trajecte.

— No pot tenir una durada inferior a quatre hores ni superior a dotze.

— Es permeten ancoratges i escales intermèdies.

— Tots els passatgers han de fer l’itinerari complet.

— No es permet la venda de bitllets senzills. Només hi haurà una única categoria de bitllet d’anada i tornada anomenat bitllet turístic.

El decret de transport marítim també estableix l’obligació de vetlar per un transport marítim respectuós amb el medi ambient, amb la sostenibilitat ambiental, la qualitat i el confort. I habilita el Consell de Govern perquè pugui adoptar mesures específiques per salvaguardar aquests valors.

El Projecte de decret pel qual es desplega el règim especial de prestació dels transports marítims a les Illes Balears es publicarà en el BOIB la setmana que ve, i s’obrirà així un període d’audiència i informació pública de quinze dies.