Correcció d'errors materials Base 8a del Plec de Bases

16/08/2021, 10:29

Octava. Adjudicació i lliurament de les embarcacions o altres béns

La Resolució d'adjudicació del Vicepresident Executiu de Ports de les Illes Balears, dictada a proposta de la Mesa de Subhasta, es comunicarà a la persona adjudicatària atorgant-li un termini de DOS dies hàbils a l'efecte de fer el pagament de l'import de l'adjudicació mitjançant ingrés en el compte bancari de BANKIA ES98 2038 9501 6364 0000 2784, inclosos, si correspon, els tributs repercutibles. Així mateix, s'adverteix que, si no ho fa, perdrà el seu dret i el dipòsit previ del 20%, sense perjudici de la indemnització dels perjudicis que la inefectivitat de l'adjudicació produís a l'ens Ports de les Illes Balears. Per a la resta de les persones interessades la comunicació de l'adjudicació s'efectuarà mitjançant la seva publicació en la pàgina web de Ports de les Illes Balears www.portsib.es. Així mateix, l'adjudicatari disposarà del termini de QUINZE DIES (des de l'endemà de la data del pagament de l'import d'adjudicació davant l'ens Ports de les Illes Balears), per a la retirada de l'embarcació/motor o un altre bé de la instal·lació on es trobi. Transcorregut aquest termini sense que l'adjudicatari hagi retirat l'embarcació, motor o un altre bé, perdrà les quantitats abonades, en concepte d'indemnització per danys i perjudicis pel seu incompliment.
Tenint en compte la naturalesa de les embarcacions, motors o altres béns que se subhasten, provinents d'expedients de declaració d'abandó duts a terme de conformitat amb el que es preveu per a aquest procediment en l'article 115 de la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears, les embarcacions, motors o altres béns es lliuren en el seu actual estat d'ús i conservació. Els oferents han de tenir en compte el temps transcorregut des del seu abandó sense que s'hagin dut a terme accions de manteniment, motiu pel qual poden trobés en avançat estat de deterioració, podent no estar actualment en condicions de navegar o circular per la via pública, marítima i que, així mateix, poden no tenir la necessària documentació que permeti l'exercici de l'activitat nàutica d'esbarjo o Esportiva, o de circulació d'acord amb la normativa vigent, principalment continguda en el Reial decret 1435/2010, de 5 de novembre, pel qual es regula l'abanderament i matriculació de les embarcacions d'esbarjo en les llistes sisena i setena del registre de matrícula d'embarcacions, el Reial decret 98/2016, d'11 de març, pel qual es regulen els requisits de Seguretat, tècnics i de comercialització de les motos nàutiques, embarcacions esportives i dels seus components. També tindrà en compte els participants el fet que algunes d'aquestes embarcacions tenen bandera estrangera, o no consten identificades amb nom i matrícula.
Seran per compte de l'adjudicatari, sense afectar la quantia de l'oferta, totes les despeses ocasionades per la transferència i canvi de titularitat de l'embarcació, motor o bé, inclosos els impostos que procedeixin, així com les despeses de trasllat de l'embarcació/motor o un altre ben adjudicat. Així mateix, seran a càrrec de l'adjudicatari la realització de tots els tràmits i despeses necessàries per a posar al dia la documentació de la corresponent embarcació/motor o altres béns necessaris per a fer el canvi de titularitat i obtenir autorització de navegabilitat o de circulació viària, sense que pugui exigir de Ports de les Illes Balears obligació o responsabilitat per aquest motiu. Així mateix, l'adjudicatari assumeix que aquests puguin incomplir actualment les condicioni de navegabilitat o de circulació viària exigides per la legislació vigent, i accepta l'estat actual en el qual es troben, eximint de tota responsabilitat a l'ens públic de Ports dels Illes Balears per aquests motius, així com per qualsevol vici o defecte, inclosos els ocults, que puguin tenir. A més, l'adjudicatari es compromet al compliment de la normativa vigent en matèria mig ambiental i reguladora del tractament dels residus sòlids.
En tot cas, serà de compte i risc de l'adjudicatari la disposició dels mitjans i les despeses necessàries per a la retirada i trasllat de l'embarcació/motor o altres béns de la instal·lació en la qual es trobi.