L’ equip d’ assistència arqueològica de les obres del port de Portocolom presenta la proposta de protocol d’actuació

08/06/2021, 05:02

El document conjuga la preservació del valor patrimonial del moll amb la seguretat tècnica de la infraestructura portuària

L’ equip d’ experts que conforma l’ assistència arqueològica i etnològica ha definit els elements i les tècniques que, des del punt de vista patrimonial, han de ser conservats i emprats en la rehabilitació del moll

L’ equip d’ assistència arqueològica i etnològica que va decidir crear Ports IB per orientar les obres de rehabilitació i reparació del Moll de Sa Bassa Nova a Portocolom -liderat per l’àrea de Patrimoni del Consell de Mallorca i que inclou experts arqueòlegs i un marger- ha presentat avui el protocol d’ actuació a la Comissió de Seguiment del projecte.

El protocol elaborat per els experts defineix les pautes de desmuntatge, actuació i muntatge per conjugar la preservació patrimonial del moll amb la necessària intervenció tècnica que permetrà assegurar la operativitat de la infraestructura portuària.

El document presentat a la Comissió de Seguiment ha estat redactat en base a la informació extreta a partir dels tres sondatges realitzats al moll durant les passades setmanes -en els quals han participat els arqueòlegs terrestre i subaquàtic així i el mestre marger- així com de l’ anàlisi de la documentació i els projectes anteriors recaptats de l’ Arxiu Històric del Regne de Mallorca.

Des del punt de vista arqueològic, les principals conclusions que s’ han tingut en compte per definir el protocol són:
• El tram analitzat es va realitzar en una sola fase constructiva que, probablement, va tenir lloc en torn al segle XIX.
• Per a la realització d’aquesta estructura es va utilitzar un mateix sistema constructiu a partir de tres filades de carreus rectangulars col·locats en sec que s’assenten al damunt d’una banqueta que sobresurt lleugerament sobre la vertical del moll. Per davall de la banqueta apareix una fonamentació realitzada amb grans pedres d’aspecte bastant bast que es troben disposades de manera molt més irregular.
• La potència d’aquesta fonamentació es variable. A la banda sud del moll tan sols es documenta una sola filada de pedres. En canvi, al davall de la base de la zona on actualment es situa la grua de varada s’observa una fonamentació d’un metre d’altura que està realitzada amb quatre filades de blocs. Aquesta diferència podria tenir relació amb l’oscil·lació batimètrica de la zona. A l’extrem sud del moll també s’ha documentat un terraplè d’ uns 4 metres d’amplada que reforça la base del moll.
• En el transcurs de la inspecció s’han observat alguns forats a la fonamentació de l’estructura que han provocat els desplaçament d’alguns blocs. És molt probable que aquesta sigui la causa dels desperfectes actuals que s’observen en aquesta zona del moll.
• Les actuacions a realitzar haurien de combinar unes bases de formigó com a fonaments i una reconstrucció dels elements de pedra seguint la tècnica constructiva original per tal de conservar la fesomia autèntica del moll.

A partir d´aquestes conclusions, el protocol defineix els següents elements i tècniques que, des del punt patrimonial, mereixen ser preservats al moll de S´Aduana (format per molls que reben els noms de Sa Bassa Nova, Sis-cents, Comercial i del Carrer dels pescadors):
1. El cantil del mur d’atracament format per tres filades de carreus de pedra acabats a punxo que formen i caracteritzen el Moll de S’Aduana.
Aquestes pedres presenten junta amb morter d’assentament i per tant, es respectarà la seva tècnica constructiva. Per a la seva correcta reposició, en el moment de la retirada de tots el carreus, es procedirà a la seva numeració i a la seva geolocalització dintre del marc del moll per tal de facilitar-ne la seva recol·locació en el mateix lloc. En el cas del cantil amb enrasament de la zona sud del moll també es numeraran les pedres que formen la línia d’enrasament interior.

2. La primera filada de pedra de la banqueta de fonamentació.

3. L’empedrat superior que tanca el conjunt format per pedres treballades a punxó. Es respectarà el gruix i la tècnica constructiva, assentant la pedra damunt un morter que permeti conservar la gruixa de l’empedrat al mateix temps que respecti el patró poligonal o capserrat original. En el benentès que s’emprarà la pedra original.

4. Es respectarà l’encintat de pedra que forma part de l’empedrat original.

5. Es mantindrà el material, l’aspecte i les dimensions de l’escala al seu lloc original. Per a la seva correcta reposició, en el moment de la retirada de tots el carreus es procedirà a la seva numeració.

6. S’haurà de retirar la llosa de formigó de suport de la zona on actualment treballa la grua de varada reposant l’empedrat amb la mateixa tècnica i prescripcions que a la resta del moll. En el mateix sentit es retiraran aquells element de mobiliari urbà o d’instal·lacions que contravinguin el contingut de la fitxa de catàleg.

7. La pedra nova que s’hagi de fer servir ha de presentar les mateixes característiques que la pedra original. Abans de procedir a la seva col·locació l’equip redactor del projecte haurà de presentar una proposta respecte al material triat i a la seva col·locació.

Els professionals que componen l´assistència arqueològica i etnològica que han participat en la redacció de la proposta de protocol d’actuació són David Javaloyas Molina, com a arqueòleg terrestre, Sebastià Munar Llabrés, com a arqueòleg subaquàtic, i Lluc Mir Anguera, com a mestre marger, juntament amb els tècnics de Patrimoni del Consell Insular. Aquests professionals són els que han definit a través del protocol els ajustos que es realitzaran al projecte que havia presentat Ports IB per tal d´assegurar que el valor patrimonial de la infraestructura portuària quedi totalment garantit.

En aquest sentit, és important destacar que, les prospeccions subaquàtiques i terrestres realitzades per l’assistència arqueològica confirmen la necessitat de crear estructures de formigó per tal de preservar l’ estabilitat del moll, donat que actualment existeixen forats a la fonamentació i que, tal i com conclouen els experts, aquesta és probablement la causa dels desperfectes que s’ observen a aquesta zona.

Per altra banda, una altre important troballa fruit de les prospeccions ha estat el reconeixement de l’ important valor de la banqueta de fonamentació sobre la que descansen les pedres del cantil. Aquest descobriment ha estat ràpidament incorporat al projecte per tal d’ adaptar els procediments d´actuació que solucionaran els actuals problemes d'inestabilitat del moll.

El protocol ha estat avui presentat i compartit amb la Comissió de Seguiment, creada per Ports de les Illes Balears per afavorir la participació ciutadana en el desenvolupament de les obres i integrada per l’ Ajuntament i entitats socials del municipi. A partir d’ ara els seus membres podran estudiar-lo i fer les aportacions i comentaris que considerin oportuns.

Un cop afegides les aportacions que tècnicament siguin raonables i viables, i després de l’aprovació final del protocol per part de l´àrea de Patrimoni del Consell, així com per la direcció d’ obra, s’iniciaran les obres de desmuntatge i reforç del moll amb les tècniques constructives més respectuoses i segures.

La intenció de Ports IB és que la intervenció que finalment es dugui a terme compatibilitzi la seguretat estructural amb la conservació patrimonial del moll de S´Aduana i convertir, així, aquest projecte en un referent per a futures reformes d’infraestructures portuàries amb valor patrimonial.