Ports IB desestima el recurs interposat per Astilleros Llompart contra l´adjudicació del varador de Ciutadella a l´empresa Marina Seca

25/03/2021, 15:04

El consell d´administració de Ports de les Illes Balears (Ports IB) ha aprovat avui desestimar el recurs de reposició interposat per Astilleros Llompart contra l´adjudicació de la concessió del serveis de varador a l´empresa Marina Seca que el propi consell va acordar el passat 17 de setembre de 2020.

El recurs presentat per Astilleros Llompart es reafirmava sobre les mateixes al·legacions manifestades durant la tramitació del procediment sense aportar nous arguments o informacions rellevants per el procés. És per això que, després d´analitzar detingudament el contingut del recurs, el Consell d´Administració ha decidit desestimar les al·legacions formulades, esgotant així la via administrativa i aixecant la suspensió de l´efectivitat de l´acta per la qual s´adjudicava la concessió a l´empresa Marina Seca Ciutadella.

A partir d´aquesta decisió, el procés d´adjudicació podrà continuar i es preveu que durant el mes d'abril es podran cedir els terrenys a la nova concessionària d'aquest servei i aquesta pugui començar a gestionar aquest espai públic per a la reparació i manteniment d'embarcacions durant els pròxims 20 anys.

Cal recordar que el passat 17 de setembre, el Consell d'Administració de Ports IB va adjudicar a aquesta empresa l'explotació del varador en base a un projecte bàsic que la comissió tècnica, convocada per Ports IB, va considerar com a millor valorada tant des del punt de vista econòmic com tècnic.

Les propostes més destacades de l’oferta guanyadora foren el major cànon que pagarà Marina Seca de Ciutadella a l’Administració per explotar l’escar —molt superior a l’ofert per les altres dues opcions—, la reducció de tarifes pels serveis als seus usuaris així com la instal·lació d’elements com el carro d’avarada i la grua, d’una capacitat molt superior a l’actual. La inversió en l’adequació i millora de les instal·lacions del varador serà de 485.203 euros.
El projecte de l’oferta guanyadora inclou també la construcció d’un nou edifici per albergar les oficines i els serveis d’atenció al usuari, basat en els principis d’eficiència energètica, ús d’energies renovables, accessibilitat i espais permeables. Així, es crearà una zona enjardinada en la part superior i un mirador d’ús públic, amb la reparació del tancament de la zona de concessió. La proposta inclou també la millora de la xarxa de drenatge amb la substitució dels dipòsits actuals de decantació i separació que connectaran amb la xarxa de residuals del port i evitaran els abocaments a la dàrsena del port. També es faran millores en el sistema de recollida de residus i les instal·lacions de recollida de sentines.
A la zona de varada s’instal·larà un carro d’avarada de fins a 250 tones amb cabrestant de 30 tones, així com una grua per a embarcacions de 25 tones i un carro hidràulic de 26 tones, que millorarà les instal·lacions actuals. Aquests elements (per a la hissada i avarada de les embarcacions) seran de major capacitat que els existents actualment. En el cas de la grua de ploma, es duplica la capacitat de les instal·lacions actuals i en el cas del carro, s’incrementa en 50 tones la capacitat de càrrega. Aquestes millores permetran donar servei a més embarcacions.

A la coberta del motor del carro d’avarada es col·locaran plaques fotovoltaiques que cobriran un 70% de la demanda de les edificacions i es substituiran les lluminàries per altres d’alta eficiència i baix consum. També s’oferirà connexió wifi als usuaris de l’escar.
Les tarifes dels serveis obligatòries en règim d’exclusivitat seran de mitjana lleugerament més baixes que les que estan en vigor actualment i s’implantaran descomptes en les tarifes per a les embarcacions de pesca o les embarcacions professionals.

L’horari d’apertura de les instal·lacions serà en temporada alta de 76 hores setmanals, 36 per damunt de les 40 exigides en el plec, i en temporada baixa serà de 48 hores setmanals, 13 per damunt de les 35 exigides en el plec.

Per últim, és important recordar que la limitació dels serveis que la nova concessionària podrà prestar en exclusivitat permetrà que altres empreses autoritzades del sector puguin realitzar feines a l’escar, amb unes instal·lacions a l’abast de tots els mestres d’aixa, artesans o empreses de reparació d’embarcacions autoritzades.

Un cop triada la proposta de Marina Seca Ciutadella com a gestora d'aquestes instal·lacions, l´empresa va haver de presentar un projecte executiu, és a dir, un document que s'adequa al projecte bàsic però que desenvolupa i justifica en detall tots els aspectes de la proposta. Un cop rebut, Ports IB va realitzar una nova revisió de la viabilitat del projecte concloent, un cop més, que es tractava de la millor opció de les tres presentades i que compleix tots el requeriments jurídics exigits.

Durant aquest procés, Astilleros Llompart va presentar diverses al·legacions que Ports IB va respondre, tot i no existir una normativa específica que obligui a l'administració a contestar. En aquesta línia, a favor de la transparència i per tal d´evitar indefensió de cap de les parts interessades, Ports IB va demanar informes tècnics, jurídics i econòmics que contestessin les al·legacions i que asseguressin la correcció administrativa de la decisió presa.