Les conselleries de Medi Ambient i Territori i Mobilitat i Habitatge acorden que Ports IB gestionarà els camps de boies sobre posidònia

30/11/2020, 14:42

Las consejerías de Medio Ambiente y Territorio y Movilidad y Vivienda acuerdan que Puertos IB gestione los campos de boyas sobre posidonia

30/11/2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, han anunciat avui que, amb l’objectiu de millorar la gestió, l’eficiència i el control de les instal·lacions dels parcs de boies de baix impacte, l’ens públic Ports de les Illes Balears, atesa la seva capacitat logística i tècnica, assumirà la gestió de les 23 zones de camps de boies regulats que determina el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears.

El conseller Miquel Mir ha destacat que “El que presentam avui és una passa més per poder desplegar en la seva totalitat el Decret posidònia. Només a través de la col·laboració institucional és possible garantir la conservació d'aquesta fanerògama marina, i desenvolupar aquests camps de boies a punts estratègics n'és un gran exemple".

De la seva banda, el conseller Marc Pons ha ressaltat “la importància de fer compatible la preservació amb el gaudi de l’activitat nàutica amb una gestió que garanteixi aquest equilibri”. Pons ha indicat que Ports IB té ja experiència en la gestió dels ports, dels amaraments, rampes de varades i que ara assumirà la dels camps de boies ecològics amb una gestió eficient i respectuosa.

Aquest Decret té per objecte garantir la conservació de la Posidonia oceanica i les comunitats biològiques de les quals forma part, mitjançant la regulació d'aquells usos i activitats que puguin afectar l'espècie i l'hàbitat. El Decret també fomenta la promoció d'accions que contribueixin de manera activa al manteniment i la conservació de la Posidonia oceànica.

El Decret fa una classificació de les praderies de posidònia en dos tipus: zones d'alt valor (en aquestes declara que està prohibit l’ancoratge) i zones per regular (en aquestes proposa establir camps d’ancoratge de baix impacte).
El Decret indica com es realitzarà la instal·lació de camps de boies a les praderies per regular (praderies on es poden posar camps de boies ecològiques que compleixin determinats requisits) i especifica que el gestor dels nous camps de boies ha de ser una administració pública i que ha de prevaler el criteri d'interès de servei públic i de conservació de l'espècie sobre l'econòmic.
Per possibilitar que sigui Ports IB qui assumeixi els projectes i la gestió dels camps de boies regulats s'ha fet una modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, mitjançant la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar a els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Amb aquesta normativa s’afegeix a les capacitats de Ports IB la d’elaborar i aprovar projectes, així com també la instal·lació, execució, gestió, manteniment i explotació dels camps de boies prevists en la normativa autonòmica sobre la conservació de la Posidonia oceanica.
Cal recordar que actualment ja estan regulats els camps de boies a ses Salines, s’Espalmador, Cala Blava, es Caló de s’Oli, Fornells, s’Illa d'en Colom i Sant Elm. Aquests camps són gestionats ara per la Conselleria de Medi Ambient i Territori mitjançant contractes externs.
De les 23 àrees per regular determinades pel Decret de posidònia, Ports IB començarà amb els projectes i la gestió de cinc zones, per assumir després les zones que actualment gestiona la Conselleria de Medi Ambient i Territori a través de contractes d’externalització del servei, un cop finalitzin el 2021 els contractes actuals. Progressivament, Ports IB anirà desenvolupant els projectes de la resta de zones amb l’objectiu d’acabar gestionant-les totes.
Les cinc primeres zones respecte de les quals Ports IB assumeix la redacció del projecte i la gestió han estat determinades per la Conselleria de Medi Ambient i Territori per ser àrees de màxima afluència i, per tant, d’alta prioritat. Són les següents:

— S’Illa de l’Aire (Menorca)
— Sa Foradada (Mallorca)
— Es Caló, Artà (Mallorca)
— Cala d’Hort (Eivissa)
— Cala Vedella (Eivissa)

Les passes, ja iniciades, a seguir són les següents:
1. Redactar un projecte de definició del nombre d’ancoratges per a cada una de les zones, i determinar la localització i la delimitació del camp de boies així com el nombre i la distribució d’aquestes i les dimensions de les embarcacions que hi cabrien.
2. Sol·licitar a Demarcació de Costes en Illes Balears l’adscripció de la zona a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Dur a terme la tramitació ambiental dels projectes.
4. Un cop rebut l’informe ambiental favorable i l’autorització de Demarcació de Costes en Illes Balears, Ports IB instal·larà els cinc camps de boies i en començarà l’explotació.

Per dur a terme aquesta feina serà molt útil per a Ports IB la tasca feta en el marc de la redacció del Pla General de Ports de les Illes Balears, amb l’execució de l’estudi sobre la capacitat de càrrega del litoral balear elaborat pel Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) amb l’objectiu d’estimar la capacitat nàutica de les embarcacions d'esbarjo a les zones d’ancoratge de les Illes Balears. Aquest estudi ha identificat 343 zones d’ancoratge, 39 regulades (entre elles les 7 que ja gestiona la Conselleria de Medi Ambient i Territori) i 250 no regulades.

Ara bé, l’estudi sobre capacitat de càrrega és un exercici teòric sobre el nombre d’ancoratges que cabrien en un espai, però el projecte de camp de boies a zones amb posidònia no es pot fonamentar únicament en aquesta ocupació d’espai a la mar, sinó que s’ha de valorar també l’impacte paisatgístic i mediambiental a l’hora de decidir el nombre d’ancoratges que hi podrà haver a cada una d’aquestes zones, l’ordenació i les característiques.