PORTS IB ofereix 100 places d'amarrament en port base

27/11/2020, 10:42

El consell d’administració de Ports IB va aprovar ahir l´acord per l’inici del procediment d’adjudicació d’amarraments en base de llista 7ª al Port de Sant Antoni de Portmany i a Es Barcarès.

27/11/2020
Ports de les Illes Balears preveu oferir 100 amarraments en base als ports de Sant Antoni de Portmany a Eivissa i a Es Barcarès, Alcúdia, en el marc de les actuacions que l´ens públic està realitzant per tal de donar resposta a la forta demanda d´amarraments als ports autonòmics.
Al port de Sant Antoni de Portmany hi ha una llista d´espera de 500 usuaris que es veurà alleugerida amb l´adjudicació de 82 amarraments. En el cas de la instal·lació secundària de Es Barcarès, Ports IB comptava amb 74 sol·licituds, de les quals 18 podran ser ateses.
Aquesta optimització dels ports existents es realitza d'acord amb mesures concretes que permetran una millora de la situació actual en relació a les places d'amarrament. La primera és la reordenació interior dels ports existents, fent possible l'increment del nombre d'amarraments en base. Alguns dels ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears encara disposen d'un elevat nombre d'amarraments de trànsit. Aquesta mesura propiciarà la reducció fins al 25% els amarraments destinats a trànsit, augmentant considerablement els amarraments base i facilitant, per tant, l´adjudicació d´un nou amarrament als usuaris que estan a les llistes d´espera.
Paral·lelament des de Ports IB s'està tramitant el Pla General de Ports de les Illes Balears, l'instrument de planificació que establirà els criteris que determinaran l'evolució del sistema portuari autonòmic per als pròxims 15 anys. Aquest document aporta una visió global dels ports de Balears i cobreix el buit normatiu i de planificació actual per a les infraestructures portuàries autonòmiques. El Pla General parteix d’un estudi profund i d'una diagnosi del sector nàutic per detectar les necessitats actuals i de futur, i oferirà mesures que puguin resoldre les mancances que pugui tenir el sistema portuari balear, tot millorant i optimitzant el funcionament de les instal·lacions portuàries existents, sense construir-ne de noves.
Per tal de donar resposta al problema específic de l´alta demanda de llocs d'amarrament, el Pla General observa mesures alternatives com potenciar la xarxa de rampes públiques i les marines seques, així com donar suport als clubs de navegació i multipropietat.