Informació pública relativa al Pla de recepció i manipulació de residus als ports de gestió directa de la Comunitat Autònoma

14/09/2020, 12:55

S'inicia la informació pública de l'esborrany del Pla de recepció i manipulació de residus als ports de gestió directa de la Comunitat Autònoma

Ports de les Illes Balears ha redactat l'esborrany del Pla de recepció i manipulació de residus als ports de gestió directa de la Comunitat Autònoma.

Es pot consultar al següent enllaç:
Pla PRMD PortsIB 2020

Es sotmet al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar de l'endemà des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin consultar-ho i fer les observacions o suggeriments que estimin pertinents.

Veure publicació BOIB