COVID-19: PortsIB ha aprovat una instrucció per realitzar controls sanitaris a les persones que arribin de fora de l'Estat per via marítima

21/08/2020, 12:06

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de PortsIB, ha aprovat avui una instrucció per establir controls sanitaris a tots els ports i instal·lacions nàutic-esportives.

21/08/2020
La instrucció obliga a totes les persones que arriben a les instal·lacions portuàries i boies d'ancoratge, per via marítima en vaixells d'esbarjo provinents de punts d'origen situats fora de l'Estat espanyol, sotmetre's a control sanitari per la prevenció de la COVID19.

D'aquesta manera, a partir d'avui, els gestors de les instal·lacions portuàries o zones d'ancoratge regulat, dependent de la CAIB, quan rebin una reserva per un amarrament o ancoratge d'un vaixell procedent de fora del territori espanyol hauran de comunicar l'obligatorietat de presentar el "Formulari de control sanitari" en el port de destinació. Aquest formulari l'hauran d'emplenar totes les persones a bord de l'embarcació i el podran fer arribar per via electrònica a www.spth.gob.es o bé en format paper al port de destí. El formulari anirà acompanyat d'una Declaració responsable emplenada per cada un dels tripulants.

En el cas que els tripulants o persones a bord presentin una temperatura superior a 37,5?°C, o bé se sospiti que poden patir COVID19 o una altra patologia transmissible després del control visual, s'instarà a tots els ocupants a quedar a l'embarcació i seran sotmesos a una avaluació sanitària que inclourà una evolució del seu estat clínic i epidemiològic, duta a terme per Sanitat Exterior.

Si després de l'avaluació sanitària es confirma la sospita que les persones a bord poguessin patir una patologia que pogués suposar un risc per a la salut pública o es tracti d'un contacte estret de COVID19, s'activaran tots els protocols d'alerta sanitària establerts per les autoritats sanitàries competents.

Respecte al transport regular, Autoritat Portuària i PortsIb ja estan realitzant aquests controls sanitaris a tots els passatgers internacionals que arriben per via marítima. D'aquesta manera, amb la instrucció aprovada avui, es podrà tenir un registre sanitari de totes aquelles persones que arriben per via marítima als ports de les Illes Balears.