Informació pública projecte al port de Pollença

20/05/2020, 05:08

Informació pública relativa al «Projecte bàsic i d’execució de condicionament de l’aparcament i la zona de pèrgoles en el port de Pollença», que s'ha d'executar a la zona de servei del port de Pollença

De conformitat amb el que disposa l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; l'article 80.8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, de desplegament parcial de la Llei de ports, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública el «Projecte bàsic i d'execució de condicionament de l'aparcament i la zona de pèrgoles en el port de Pollença», mitjançant aquest anunci, així com a la pàgina web http://www.portsib.es, per un termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-ho i al·legar el que estimin procedent.


Per la Resolució del director gerent de 14 de maig de 2020, s'ha acordat la continuació d'aquest procediment per ser indispensable per garantir els serveis bàsics portuaris per motius de seguretat portuària, de conformitat amb el que disposa el paràgraf quart de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, que permet exceptuar en aquests supòsits la suspensió de terminis administratius.

 

El projecte i la documentació de l'expedient es poden consultar en les oficines de Ports de les Illes Balears (c/ de Vicente Tofiño, 36, baixos, del Coll d'en Rabassa, Palma) i l'Ajuntament de Pollença (c/ del Calvari, 2, Pollença), els dies i les hores hàbils d'oficina i mitjançant l'enllaç electrònic: