El Govern demanarà exempcions de les taxes portuàries i vigilància de la CNMC per evitar l'increment de preus en el transport de mercaderies

25/11/2019, 16:08

/El conseller Pons ha presentat una bateria de mesures en la Mesa del Transport Marítim i avança un front comú dels territoris extrapeninsulars

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha explicat avui les primeres mesures plantejades en la Mesa de Transport Marítim per abordar l'entrada en vigor de la normativa IMO 2020, segon la qual a partir de l'1 de gener de 2020 s'exigirà que tots els vaixells redueixin un 85% les emissions d'òxid de sofre. Aquesta normativa de caràcter mediambiental pot tenir repercussions en el cost del tràfic de mercaderies, fet especialment greu per als territoris insulars com les Illes Balears, que les navilieres han advertit es poden produir.

La Mesa de Transport Marítim -en la que hi estan integrats Govern, Consells, CAEB, PIMEM, APEAM, Cambres de Comerç, Autoritat Portuària, Federació Balear de Transports, Marina Mercant, entre d'altres- ha analitzat avui la situació i les seves conseqüències. S'ha acordat la creació d'una comissió de seguiment, que es reunirà cada 15 dies, per avaluar l'evolució.

Després de la reunió, el conseller Marc Pons ha avançat que el Govern ha plantejat una primera bateria de mesures, com l'exempció de les taxes portuàries que paguen les navilieres; l'aprovació de compensacions per part de la Unió Europea, o reclamar a la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència (CNMC) una estricta vigilància perquè no es produeixin increments injustificats per part de les navilieres que puguin afectar el cost de transport de mercaderies.

En concret, el conseller ha detallat que el Govern demanarà al Ministeri de Foment que en els propers pressuposts de l'Estat de 2020 s'inclogui l'exempció de la taxa a la mercaderia (T3); de la taxa al passatge regular (T2) i la de la taxa d'utilització de les aigües de la zona de servei i de les obres i instal·lacions portuàries per a aquells vaixells que hagin pres o adoptin mesures de reducció de les emissions (motors duals amb consum de Gas Natural o hagin instal·lat depuradores "scrubbers" en les seves xemeneies que evitin les emissions).

El conseller ha avançat que en el port de Ciutadella (que gestiona Ports IB) i el de Sant Antoni el Govern balear aplicarà bonificació i ha destacat la bona disposició d'Autoritat Portuària de l'Estat a fer-la efectiva també en els ports de la seva competència.

Igualment, el conseller ha indicat que es reclamarà al Ministeri de Foment i a la Unió Europea l'adopció de mesures compensatòries per a les navilieres.

A més a més, el conseller ha afegit que es reclamarà a la CNMC una vigilància estricta del mercat, amb especial atenció a les empreses de distribució de combustibles, navilieres i transportistes, com a mesura preventiva en interès dels consumidors i les empreses, de manera que no es produeixin pactes o comportaments anòmals.

Ha recordat també el conseller que està a punt d'aprovar-se la modificació del vigent Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula la compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, amb origen i destinació a les Illes Balears-Aquest decret consolida els percentatges i subvencions previstos en el Reial Decret 4/2019 del REB.

En aquest nou decret es preveu que com a mesura correctora dels efectes de la insularitat s'establirà una consignació anual en els Pressupostos Generals de l'Estat, referida a l'any natural, per finançar un sistema de compensacions que permeti abaratir el cost efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies interinsular i entre les Illes Balears i la Península.

Aquests ajuts han d'incloure, com a mínim, la compensació d'almanco el 65 per cent del cost mitjà de noli del transport per a l'exportació de productes originaris les Illes Balears o que hagin estat objecte de transformacions que aportin valor a les illes per part d'empreses dels sectors preferents que s'estableixin per reglament.

Els ajuts s'estendran també a la importació d'aquelles matèries primeres no energètiques necessàries per a la producció d'aquests sectors que no tinguin prou producció en el mercat interior de cada illa, compensant en aquest cas, com a mínim, un 60 per cent del cost mitjà de noli d'aquest transport.

Es crearà una comissió mixta, entre el Govern de l'Estat i el de la Comunitat Autònoma, en la que s'acordaran els sectors productius i les tipologies de mercaderies que poden ser objecte d'aquestes ajudes. Aquesta comissió serà escoltada en el procediment de proposta i actualització de sectors econòmics i tipus de mercaderies que puguin beneficiar d'aquests ajuts.

Finalment, el conseller ha indicat que té prevista una reunió aquesta mateixa setmana al Ministeri de Foment i que les Illes Balears promouran un front comú entre els territoris extrapeninsulars per aconseguir mesures que evitin l'increment del cost del transport de les mercaderies.