RECORDATORI IMPORTANT: FINALITZA EL TERMINI PER SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS D’ACTIVITATS COMERCIALS DE TRANSPORT MARÍTIM DE PASSATGERS AMB FINALITAT TURÍSTICA O RECREATIVA, DE LLOGUER D’EMBARCACIONS I D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

10/12/2018, 10:45

El passat dia 1 d'octubre de 2018, es va obrir el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, en vigor durant l’any 2018, sempre que estiguin al corrent de pagament de les taxes corresponents i no hagin incomplert les condicions de l’autorització, podran sol·licitar-ne una de nova per un termini màxim d’un any que tindrà caràcter preferent pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

Les sol·licituds estaran disponibles a les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 -  Coll d'en Rebassa - 07007 Palma), a les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (https://www.portsib.es/es/paginas/inicio/tramites/solicitudes). Recordem que, si no se sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2018, es perdrà el caràcter preferent de la seva sol·licitud pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

El proper dia 1 de gener de 2019, s’obri el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, per aquelles persones físiques o jurídiques que no hagin estat titulars d’una autorització de les esmentades durant l’any anterior, però estiguin interessades en obtenir-ne una.

El termini finalitzarà el 31 de gener de 2019.

Les sol·licituds estaran disponibles a les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 -  Coll d'en Rebassa - 07007 Palma), a les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (https://www.portsib.es/es/paginas/inicio/tramites/solicitudes).