Finalització de les obres d'adequació de talús en la instal·lació portuària de Sant Elm. Andratx.

13/06/2018, 12:08

Ports dels Illes Balears ha finalitzat les obres d'adequació del talús de la instal·lació portuària de Sant Elm (Andratx) que han tingut una durada de 6 setmanes i un pressupost de 24.097,90 €.

- Objecte de les obres

Durant juny de 2016, va tenir lloc l'obra de demolició de diverses construccions a la instal·lació portuària de Sant Elm situada al terme municipal d'Andratx. Aquestes construccions constituïen part del sosteniment del talús existents en les instal·lacions portuàries. Després de les demolicions, el talús va començar a patir despreniments en una longitud aproximada de 20 m, ocasionant la caiguda de bitlles i material procedent del talús i envaint parcialment les instal·lacions portuàries.

D'altra banda, les zones annexes al talús que pateix despreniments necessiten condicionar, retirant les restes de les edificacions existents en aquelles zones on sigui necessari i en definitiva dotant d'una imatge i acabat uniformes a les instal·lacions portuàries.

Sorgeix doncs, la necessitat de condicionar el talús existent a la zona que pateix despreniments de material i dotar la instal·lació portuària d'una imatge i acabat uniformes.

- Descripció de les obres:

Les obres consisteixen en l'execució d'un mur 20 m de longitud i 2 m d'alçada aproximadament, reculat 0,5 m respecte al talús existent i farcit amb graves al extradós. L'acabat es conforma mitjançant emmacat del parament vist del mur amb pedra irregular calcària rebuda amb morter de ciment.

Així mateix, es planteja emplenar amb terra vegetal en un gruix suficient per dur a terme plantacions amb espècies de tipologia similar a l'existent actualment en el talús.