Ports IB inicia el procés de recuperació de les concessions menors als ports de les Illes en compliment de la Llei de Costes

16/05/2018, 15:40

Totes les concessions expiren el juliol de 2018 però els tàmits s'iniciaran després de la temporada turística. Una part d'elles sortiran de nou a concurs i altres es renovaran

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha anunciat avui l’inici del procés lligat a la finalització de les concessions menors a les zones portuàries de Ports IB, per l’anomenat efecte 2018.
 
Aquest fet es produeix perquè la Llei de costes de 1988 preveu que totes les concessions administratives anteriors a la seva aprovació tendran un termini de vigència màxim de trenta anys; això suposa que finalitzaran el proper 29 de juliol de 2018.
 
Aquestes concessions han de revertir a Ports IB i llavors és aquesta entitat qui decideix si queden definitivament en les seves mans o si s’inicien processos d’atorgament de noves concessions per concurs o renovacions de concessions.
 
Ports IB està obligada a assumir l’extinció d’aquestes concessions i ara n'inicia el procés preceptiu, amb l’objectiu d’afavorir l’interès públic al mateix temps que donar garanties i opcions de continuïtat de negoci i solucions cas per cas a les situacions més complexes, segons ha destacat el conseller.
 
Cal recordar que els ports també estaven afectats per l’efecte 2018 però, en el seu cas, ja s’han adaptat tots i s’han atorgat les noves concessions.
 
El procés de renovació de les concessions en els ports ha suposat que la CAIB ha passat d’ingressar 900.000 euros anuals en cànons a 12 milions anuals, i inversions per valor de 100 milions d’euros per a l’actualització dels ports per part dels concessionaris
 
Les concessions menors són de:
 
— Locals amb activitat econòmica (comerços, restaurants, bars, naus de drassanes...).
— Instal·lacions d’ús portuari no econòmic (esplanades, terrasses, rampes, varadors...).
— Concessions per a serveis públics (canalitzacions i subministraments).
— Habitatges.
 
S’ha redactat un protocol d’actuació aprovat pel Consell d’Administració en data 28 de setembre de 2017 i s’ha habilitat una unitat administrativa específica a Ports de les Illes Balears per desenvolupar aquest projecte.
 
La primera part del procés ha consistit a fer un inventari de les concessions actuals: 128 concessions afectades per l’efecte 2018 i també altres 44 concessions ja vençudes pendents de reversió, la majoria per usos portuaris.
Les concessions afecten al següents ports: Fornells, Portocristo, Portocolom; Portopetro, Sóller, Cala Figuera, Cala Nova, Ciutadella, Pollença, Sant Antoni, Cala Rajada, Andratx, Colònia de Sant Jordi i Banyalbufar.
D'aquestes concessions, 14 són locals o instal·lacions d'ús econòmics, 34 habitatges, 81 són instal·lacions d'ús no lucratiu i 8 són de serveis públics.
 
Les concessions s'estan qualificant, segons criteris d’interès públic, en concessions per recuperar o concessions susceptibles d’atorgar un nou títol.
 
Si es considera atorgar un nou títol i la concessió és econòmica (comerços, bars, restaurants, drassanes...) es convocarà una licitació pública.
 
Si no hi ha activitat econòmica s’informarà l’anterior titular que pot sol·licitar un nou títol. S'ha de destacar que aquest procediment se sotmetrà a informació pública, per si hi ha altres interessats. En el cas de haver-hi més d’un sol·licitant s’atorgarà la concessió a la que tengui més utilitat pública (article 74.3 de la Llei de costes).
 
S’atorgaran directament les concessions destinades a serveis públics, com canalitzacions, subministraments, serveis, etc., a favor d'altres administracions o empreses subministradores.
 
Un cas a part són les concessions d’ús d'habitatge (o residencial) per quan la Llei de costes prohibeix expressament aquest ús a la zona de domini públic maritimoterrestre (article 25.1 a de la Llei de costes). S’ha de distingir quan l’immoble és part de propietat privada i part de concessió. En aquests casos s’ha d'estudiar individualment i s'ha de cercar la forma de compatibilitzar la normativa vigent i el respecte a la propietat privada.
N'és un exemple un habitatge que té una part en zona urbana i una altra (una terrassa o una habitació) a la zona portuària.
 
Els casos en què l’immoble íntegrament formi part d’una concessió amb ús com a habitatge són incompatibles amb la Llei de costes.
 
El procés continua ara amb l’enviament de cartes a tots els afectats, però s’ha de destacar que es podran mantenir els títols fins després de la temporada turística. No es formalitzarà cap tràmit de recuperació de la concessió, nou concurs o renovació fins després de la temporada turística, de manera que aquells que explotin negocis no se n'han de preocupar.
 
En les renovacions o nous concursos hi haurà, com en el cas dels ports, una actualització dels cànons que es paguen actualment.
 
Anualment, Ports IB ingressa 445.388,44 euros pels cànons de les concessions menors i la previsió és que amb els nous cànons que es puguin establir es duplicarà aquesta xifra.