Consell de Govern: EL NOU DECRET QUE REGULA L’ACTIVITAT DE LLOGUER D’EMBARCACIONS I VAIXELLS D’ESBARJO SUPOSARÀ LA CREACIÓ D’UN REGISTRE PÚBLIC

05/05/2017, 13:11

\ S’adapta als canvis normatius dels darrers anys i millora la seguretat jurídica dels operadors i les garanties dels consumidors
\ Quant a l’activitat sancionadora, l’any 2015 es varen iniciar quinze expedients sancionadors i el 2016 se n’iniciaren vint

En la sessió d’avui el Consell de Govern ha aprovat el decret pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo. Amb aquest decret, que substitueix l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 d’octubre de 2007 vigent fins ara, s’adapta la normativa als canvis legislatius dels darrers anys i es crea un registre balear d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, de manera que es millora la seguretat jurídica dels operadors i les garanties dels consumidors, en resposta a les demandes del sector.

Cal recordar que l’activitat de lloguer d’embarcacions d’esbarjo ha crescut d’una manera exponencial durant els darrers anys. Tan sols entre el 2011 i el 2016 el nombre d’embarcacions autoritzades dedicades al xàrter s’ha duplicat: ha passat de 1.199 el 2011 a 2.463 el 2016. El 50 per cent de l’activitat d’aquest sector a Espanya es concentra a les Illes Balears, on genera uns ingressos de 60 milions d’euros.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de les seves competències estatutàries, està habilitada per regular l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo en l’àmbit territorial autonòmic.

Amb el nou decret s’actualitzen els procediments administratius en matèria de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo. Per exemple, l’exigència d’autorització administrativa prèvia a l’exercici de l’activitat, prevista en l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 d’octubre de 2007, se substitueix amb una declaració responsable de compliment dels requisits exigibles. El pas d’un règim d’autorització prèvia a un altre de declaració responsable és per si mateix molt rellevant.

D’altra banda, el decret estableix els termes específics, fins ara recollits en una circular, en què les embarcacions i els vaixells extracomunitaris poden exercir l’activitat a les Balears, també sota un règim de declaració responsable, la qual cosa també suposa una millora de la seguretat jurídica. Segons les darreres dades, l’any 2016, 41 de les embarcacions destinades al lloguer d’esbarjo eren extracomunitàries.

Així mateix, amb el decret s’amplia el termini de vigència de les declaracions, que passarà a ser de dos anys en comptes d’un quan la norma entri plenament en vigor. Amb aquest canvi es redueixen les càrregues administratives dels operadors habituals.

També es crea un registre d’accés públic en què s’inclouran les dades bàsiques dels arrendadors d’embarcacions i vaixells, cosa que contribuirà al control efectiu de l’activitat i que ha de servir de garantia a empreses i consumidors.

D’altra banda, en la nova norma s’incorpora la possibilitat, no prevista fins ara, que es dediquin a l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo les naus inscrites en el Registre especial de vaixells i empreses navilieres de Canàries.

El decret té en compte les modificacions introduïdes pel Reial decret 1435/2010, de 5 de novembre, pel qual es regula l’abanderament i matriculació de les embarcacions d’esbarjo en les llistes sisena i setena del Registre de matrícula de vaixells, que preveu les opcions de registre mitjançant el full d’assentament tradicional o, en determinats casos, el més simplificat certificat de registre espanyol-permís de navegació.

Quant a l’activitat sancionadora, l’any 2015 es varen iniciar quinze expedients sancionadors i el 2016 se n’iniciaren vint.