Les obres de reparació del moll de la ribera sud del port interior de Ciutadella han començat avui

13/01/2017, 17:10

El projecte s'ha tramitat per la via d'urgència i el termini d'execució és de dos mesos i mig

Les obres de reparació del moll de la ribera sud del port interior de Ciutadella per solucionar les deficiències generades a causa d’un enfonsament del moll el passat mes de desembre han començat avui.

El projecte s’ha tramitat per via d’urgència i avui mateix ha estat aprovat en Consell de Govern perquè la posada en marxa sigui al més aviat possible.

El contractista que farà els treballs, la UTE Portdock Balear-ManoSub, és el mateix que du a terme les obres de reforçament i reparació de molls al port interior de Ciutadella, que han començat aquesta setmana, seguint la planificació prevista.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha dut a terme una visita d’obres a la zona per comprovar de primera mà tant l’avanç de les actuacions iniciades com la zona on s’actuarà amb caràcter d’emergència.

El conseller Marc Pons ha destacat que tant la zona sobre la qual s’actua d’emergència com en què ja s’han iniciat les obres (que vénen motivades per la detecció d’un conjunt de patologies), “són una clara mostra del resultat d’anys de manca de manteniment als ports”, no tan sols pel que fa a qüestions estètiques i de qualitat de servei, sinó, “el que és més important, per evitar situacions i defectes que poden generar greus problemes de seguretat”.

Reparació de l’enfonsament
Com a conseqüència de les intenses pluges del passat 23 de desembre de 2016, es va produir l’enfonsament d’un tram de prop de 35 metres de longitud del moll de la ribera sud del port interior de Ciutadella. La dotació de serveis afectada pels desperfectes produïts consta de tres fanals, tres torretes de subministrament d’aigua i electricitat, i un armari per a mitjans contra incendis. Els amarraments de la zona afectada comprenen eslores de 10 a 15 metres.

Just després de produir-se els fets, es varen prendre de manera immediata mesures provisionals per preservar la seguretat dels usuaris, vianants i embarcacions a la zona, i els serveis tècnics de Ports de les Illes Balears iniciaren els estudis pertinents per solucionar la situació de risc sobrevinguda.

Les obres que es duran a terme han estat projectades per l’enginyer Joan Morro, que és el mateix que va fer les cales i la redacció del projecte de reforçament i reparació ja en marxa.

La intervenció es durà a terme a una zona de 35 metres de llargària, el 50 % de la qual està a la zona de la concessió del Club Nàutic de Ciutadella i el 50 % restant a la de gestió directa de Ports de les Illes Balears.

El pressupost del projecte és de 250.000 € més IVA i el termini d’execució és de dos mesos i mig.

El procés que se seguirà per al condicionament de la zona consistirà, inicialment, en la numeració, desmuntatge i apilament de les peces de pedra que es poden recuperar. A continuació, es durà a terme una excavació de l’extradós del moll i la demolició de la resta.

A partir d’aquí, començaran les tasques a la fonamentació que, una vegada reparada, donarà pas a l’encofrat de la part submergida del moll i a la formigonada.
La part final consistirà en la retirada d’encofrats, el muntatge de la part de pedra de l’estructura (segons les peces numerades) i, finalment, es formarà la capa de drenatge i filtre de l’extradós per, com a passa final, pavimentar.

Obra de reforçament i reparació de molls
L'obra que ja s'executa, que van ser adjudicada el 14 de novembre de 2016 a la UTE Portdock-ManoSub, va començar el passat dilluns dia 9 de gener. El pressupost d’adjudicació és de 49.900 € més IVA.

L’actuació s’ha duit a terme després d’un procés d’anàlisi de la zona amb cales que varen donar com a resultat la detecció d’un conjunt de patologies estructurals que afecten els molls.

En aquest cas, les actuacions són, en primer lloc, l’eliminació de tot el material solt del substrat, així com la neteja del substrat per assegurar una bona adherència del nou material.

Així mateix, es realitzarà l’anivellament del fons en els casos que sigui necessari encofrar, la formigonada i, finalment, el retirament de l’encofrat i del material auxiliar utilitzat.

El termini d’execució de les obres és de dos mesos.

Els submarinistes han començat les tasques per a l'acondicionament

Inici de les obres al port de Ciutadella