Aprovació de la composició de la llista d'espera provisional de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals a la Instal·lació Portuària de Banyalbufar (T.M. Banyalbufar)

24/11/2016, 12:06

El passat 19 de novembre del 2016 es va publicar al BOIB núm. 146 la llista d'espera provisional de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals a la Instal·lació Portuària de Banyalbufar (TM Banyalbufar), que no han pogut ser ateses per no existir llocs vacants, amb indicació de les persones que la integren.

El que es fa públic d'acord amb el que disposa la disposició transitòria 1a del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports dels Illes Balears, sotmetent-se a tràmit d'informació pública per un termini de TRENTA (30) DIES hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions, observacions i / o suggeriments que estimin oportunes.

Veure llista d'espera

Veure totes les llistes d'espera