Atorgament de concessió administrativa a Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

20/04/2016, 12:40

Atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local i terrassa situats a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), amb destinació a bar-cafeteria.

Finalitzat el procediment de licitació convocat per Ports dels Illes Balears per a la selecció de la millor oferta, en data 31 de març de 2016 el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears va atorgar concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local, amb destinació a bar-cafeteria, amb una superfície total de 145,82 m2 (local de 63,72 m2, terrassa descoberta de 73,27 m2 i terrassa coberta de 8,83 m2), situat a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany, Eivissa a favor de l'empresa Ajacrisal SL, amb un cànon anual de 46.100 € (més IVA), d'acord amb l'oferta presentada i amb les condicions establertes en els plecs.

El termini de vigència de l'esmentada concessió serà de cinc (5) anys, prorrogable per un any, de forma expressa, d'acord amb l'oferta presentada i amb les condicions establertes en els plecs.