La modificació de la Llei de Ports de les Illes Balears impulsarà un model de desenvolupament sostenible i equilibrat

28/03/2014, 10:06

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, i el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, han presentat el projecte de llei de modificació de la Llei de Ports de les Illes Balears.

Amb aquest projecte de llei es pretén establir que l'Administració pública autonòmica sigui l'encarregada d'impulsar "un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, i de promoure polítiques d'equilibri territorial entre les zones costaneres i les de l'interior ".

"Amb el projecte de llei de modificació de la Llei de Ports de Balears de 2005 es pretén que l'Administració pública autonòmica tingui les eines per poder desenvolupar el que el nostre Estatut indica", ha explicat Martínez, "en el sentit de poder impulsar un model de desenvolupament sostenible i amb polítiques d'equilibri territorial, tal com ens exigeix ??la modificació estatutària de 2007".

D'aquesta manera, amb aquesta modificació de la llei es pretén el següent:

1. - La introducció de la nova figura d'ordenació general dels ports de Balears, denominada com a Pla General de Ports de les Illes Balears, eina que té per objectiu una planificació territorial estratègica portuària amb la qual es cobreix la manca de planificació global del sector de la qual pateix en l'actualitat a les Balears i al que la llei vigent no donava solució.

2 . - S'atorga a cada port la figura dels Plans d'Ús i Gestió, per a una ordenació més específica de les activitats i usos permesos. A més serà el concessionat el que hagi de presentar el Pla d'Usos i Gestió, no l'Administració.

3 . - Es modifica el procés de tramitació per a les concessions de nous ports i ampliacions substancials , eliminant el requisit de presentar el projecte d'execució previ al concurs.

4 . - Desapareix la figura del vicepresident de Ports IB, càrrec que assumeix el director general del ram, amb la qual cosa s'eviten duplicitats més de produir l'estalvi d'un alt càrrec.

5 . - S'adapta el text a la Llei 7/2010 , de 21 de juliol , a la Llei 3/2007 , de 27 de març , i a la Llei 7/2007. Totes elles referides al tema de personal i sector públic instrumental.

6 . - Es crea una nova taxa que gravi la cessió de l'amarratge, que es concretarà a la Llei de Taxes del futur. “L'objectiu de la taxa és atendre el cost de la posada en marxa del registre d'amarratges i, a més, aflorar el mercat de transmissió d'amarratges. L'import es podrà quantificar amb la Llei de taxes i serà en tot cas reduït”, han dit Martínez i Deudero.

7. - S'inclou la figura del dret de tempteig en ampliacions substancials de ports ja existents , com ja passa quan es vol prolongar el temps de l'explotació.