El Consell d'Administració de Ports IB ha adoptat avui l'acord per adjudicar la concessió per a l'ocupació i explotació del port i l'Escola Nacional de Vela de Calanova a l'empresa Port Olímpic Calanova SL

27/09/2013, 08:10

El Consell d'Administració de Ports IB, reunit aquest matí en sessió plenària a la Conselleria de Turisme i Esports, ha acordat admetre, tenint en compte la seva viabilitat, l'oferta presentada per l'empresa Port Olímpic Calanova SL per a l'ocupació, gestió i explotació del port i de l'Escola Nacional de Vela de Calanova.

L'acord s'ha adoptat després que la Mesa d'obertura i valoració de les ofertes, constituïda tal com es detallava en el plec de condicions del concurs públic, acordés proposar l'adjudicació de la concessió a Port Olímpic Calanova després que obtingués una puntuació global sobre els criteris fixats en les bases de 80,58 punts, a gran distància del segon, que va obtenir 59,86 punts.

Cal recordar que la Conselleria de Turisme i Esports va convocar el passat mes d'abril el concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa, per un termini improrrogable de 30 anys, per a l'ocupació i explotació de la instal · lació nàutica esportiva de l'Escola de Vela de Calanova.

S'ha de constatar que la transparència, objectivitat i concurrència han presidit tot el procés de licitació, com ho posa de manifest, per exemple, el fet que els 13 criteris d'adjudicació han estat valorats en la seva majoria, concretament el 81% d'ells, mitjançant fórmules matemàtiques; també el fet que la publicitat s'ha realitzat en els butlletins oficials locals, nacionals i europeus i a les webs oficials de la Conselleria de Turisme i Esports i l'òrgan Ports IB; que les obertures de les ofertes es van realitzar en actes públics i que els membres de la Mesa de valoració han estat tècnics funcionaris d'elevat rang.

L'oferta guanyadora ha ofert un cànon de 748.000 euros anuals més IVA i haurà d'escometre les obres ofertades en la seva proposició, consistents en l'arranjament de la bocana del port per disminuir les agitacions interiors del mateix, així com altres millores de les instal · lacions existents que han estat admeses pels tècnics de Ports IB i que no suposen ampliació del port en cap cas.Imatge del port de Calanova.