Subhasta d'embarcacions propietat de Ports de les Illes Balears

01/08/2013, 13:46

El BOIB núm 107 de 1 agost 2013 publica la Resolució del director general de Ports i Aeroports mitjançant la qual es convoca subhasta pública per a l'alienació d'embarcacions propietat de Ports dels Illes Balears desafectades del servei públic.

A l'Annex n º 1 d'aquesta Resolució figura la relació d'embarcacions objecte de la subhasta i en l'Annex n º 2 el Plec de Bases que regeix la subhasta.

BOIB núm 107 de 1 agost 2013


També podeu consultar a continuació els següents documents:

1) Plec de Bases de la subhasta
2) Model d'Oferta Econòmica.
3) Fitxes informatives de les embarcacions.
4) Nomenament dels membres de la mesa de subhastes.

Sinopsi de les bases de la Subhasta:

Objecte de la subhasta: Les embarcacions que figuren en l'annex 1 de la convocatòria.

Informació sobre les embarcacions: Veure fitxes informatives en aquesta pàgina. També pot acudir als Ports en què estan ubicades.

Impostos y Despeses Tots els imposts i despeses derivats de l'adjudicació i transmissió de les embarcacions son a carreg exclusiu del ofertant-adjudicatari. En aquest cas ta transmissió no està subjecta a IVA.

Informació general: Per a qualsevol aclariment únicament es podran realitzar consultes dirigint-se a la següent adreça subastas@portsib.es. En el termini màxim de 72 hores se li remetrà resposta al correu remitent. No s'atendran consultes per un altre mitjà.

Termini de presentació d'ofertes: 15 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el BOIB. Darrer dia de presentació d'oferta el 20 d'agost de 2013 a les 13 hores.

Lloc de presentació d'ofertes:

Els sobres de les ofertes únicament podran presentar-se en mà a:

Oficines centrals de Ports de les Illes Balears a Palma c / Vicente Tofiño, 36 Palma.
Oficines de Ports deles Illes Balears a Sant Antoni de Portmany c / Passeig de la mar s / n 07820 Sant Antoni
Oficines de Ports dels Illes Balears a Ciutadella (Port interior) C / Moll comercial s / n 07760 Ciutadella

En aquesta oficines li s'estendran rebut de presentació de l'Oferta.

Celebració de la Taula de Subhasta: Dins dels cinc dies següents a la finalització del termini de presentació d'ofertes. (Es publicarà dia i hora amb antelació suficient en aquesta pàgina).