El projecte de reordenació del Port Ciutadella preveu que quedin 106 nous amarraments permanents en flotament

26/01/2011, 14:00

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears,
Jaume Carbonero, ha presentat el projecte de reordenació que es durà a terme en la
dàrsena del Port de Ciutadella. Es tracta del disseny de la zona que actualment
s’utilitza per a l’atracament i maniobra dels bucs comercials en l’interior de la Cala i
que ara es derivaran al nou Dic de Son Blanc.
 

En la foto, de esquerra a dreta, Juan Carlos Plaza, gerent de Ports IB, Antoni Armengol,  vicepresident de Ports IB, Jaume Carbonero president de Ports IB i Conseller d' Habitatge i Obres Públiques, Pilar Carbonero, batllessa de Ciutadella i Marc Pons. president del Consell de Menorca.

Es preveu que aquesta reordenació tingui un cost aproximat de 2 milions d’euros i
que se podrà comptar amb 106 nous amarraments permanents que gestionarà Ports
IB i que se sumaran als 159 amarraments existents ja al Port.
Així doncs, Carbonero, acompanyat pel vicepresident de Ports IB, Antoni Armengol,
ha explicat que aquesta actuació s’estén fins a un total de 340 metres de línia de moll
de la marge nord de la dàrsena interior distribuïts en diferents alineacions:
l’atracament de la línia comercial de major port (110 metres), la zona de descàrrega
(16 metres), el front utilitzat per a l’atracament del buc de menor port (Cape Balear,
60 metres) i la resta del moll de la marge Nord fins al pont de la Colàrsega.
A partir del moll pesquer se disposa un pantalà fixo per a l’amarrament de
“golondrines”, una embarcació de salvament i una embarcació d’arrossegament en la
zona Oest; així com embarcacions en la zona Est i 6 pantalans flotants de longituds
compreses entre 24 i 64 metres. En aquests pantalans s’habilitaran 106 llocs
d’amarrament per a embarcacions esportives de fins a 12 metres d’eslora i 53 ml
d’amarrament per a embarcacions de pesca menor.

Descripció dels pantalans

Pantalà fixo
El pantalà fixo surt d’un punt pròxim al canvi d’alineació entre el moll comercial
actual i el moll pesquer. El seu ús depèn de cada front: l’Oest per a les embarcacions
turístiques, de salvament i arrossegament; i l’Est per a embarcacions professionals
(lloguer) i esportives.
La planta té forma de “T” amb una amplària de 3 metres. La cota de la plataforma,
lleugerament més baixa que la del moll continu, és d’1,7 metres.
L’estructura és d’alumini inoxidable d’alta resistència. L’estructura se fixa al terreny
mitjançant pilots realitzats en acer i de 660 mm de diàmetre i 10 mm de gruix.
El paviment de la plataforma del pantalà estarà cobert de fusta antilliscant de 25 mm
de gruix.

Pantalans flotants
N’hi ha un total de 6, els 4 primers surten perpendicularment des del moll comercial; i
els altres dos de manera paral·lela al moll de la marge. Els pantalans 1,2,3 i 4 tenen
una longitud total de 65 m, 50 m, 30 m, i 24 m, respectivament. Els adossats al moll
tenen una longitud de 54 m.
Se projecten mitjançant la unió de mòduls de 6 i 12 metres d’estructura d’alumini i
superfície de fusta, connectats mitjançant juntes elastòmeres. Els flotadors són de
PVC amb farcit d’escuma de poliestirè expandit. L’amplària dels pantalans 1 i 2 és de
2,5 m i 2 m respectivament.
La fixació dels pantalans 1, 2, 3 i 4 se projecta mitjançant pilots-guia circulars d’acer
de 660 mm i gruix mínim de 10 mm, degudament tractats superficialment per
assegurar la protecció en front de la corrosió.
L’accés als pantalans se realitza a través de rampes d’estructura d’alumini i sòl de
fusta de 5 m de longitud i 1,5 m d’amplària.
La distribució d’aigua potable i energia elèctrica als llocs d’amarrament se realitza
mitjançant conductes separats en els mòduls flotants.

Avenç de les obres del Dic de Son Blanc
Jaume Carbonero també ha informat de l’estat de les obres del Dic de Son Blanc.
L’obra té en aquests moments un nivell d'execució del 95% i avança segons el
calendari previst. A continuació es resumeix els ítems més importants:
Dic exterior: s'ha finalitzat l’obra marítima en un 99%. Actualment s’estan
completant els elements de dissipació (hexàgons) sobre l’estructura del dic.
Dic interior: s'ha finalitzat la construcció del pont d'accessos al moll oest, i per tant,
només resta tancar el tram de mur que encara està obert per permetre l'accés d'obra
al dic exterior.
Moll oest: només falta la pavimentació i els serveis.
Vora de la Ribera Sud: finalitzada.
Dragades i excavacions: finalitzades.
Farciments: s'estan finalitzant els treballs d'explanació que permetran iniciar les
pavimentacions.
Pavimentacions: s’estan iniciant els treballs de pavimentació amb les capes de zahorra
(conglomerat d’àrids de grava) i es preveu iniciar l' asfalt a principis del mes de març.
Respecte a l'obra d’accessos al nou Dic de Ciutadella, està pendent l’adjudicació
definitiva pel dia 28 d'aquest mes; la proposa d’adjudicació és per a la UTE
Construcciones Llull Sastre, S.A. i Antonio y Diego, S.A. que va obtenir la major
puntuació i que té un pressupost, IVA inclòs, d'1.375.000€.
Una vegada realitzada aquesta adjudicació començaran les obres que tindran un
termini d'execució de dos mesos i dues setmanes.
Respecte als treballs realitzats fins ara a l’estació marítima, es pot dir que ja s’ha dut
a terme un 16% del total: fins al moment s'han executat el 90% dels moviments de
terra i de la cimentació; el 75% dels pilars; el 66% dels forjats; i el 80% de les soleres,
així doncs, el percentatge de l’execució de les estructures correspon en aquest
moment a un 80%.

Descarregar presentacio (19 MB)