El Consell de Govern ha aprovat declarar l’urgent ocupació dels terrenys afectats per l’expropiació necessària per dur a terme el projecte de nou accés al Port de Ciutadella.

10/12/2010, 14:05

Els béns als quals afecta aquesta declaració són 7 finques que suposen una superfície de 10.130 metres quadrats.

Aquesta decisió s’ha pres de conformitat amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa que habilita per a l’adopció d’aquests tipus d’acords, havent de figurar necessàriament la retenció de crèdit amb càrrec a l’exercici en que està previst concloure l’expedient expropiatori.


Per aprovar aquesta declaració, s’ha practicat la informació pública exigida, havent-ne presentat al•legacions sobre errors de titularitat, dels quals s’ha pres nota a l’expedient d’expropiacions i altres extrems que no afecten ni s’oposen a la declaració d’urgent ocupació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Consell de Govern, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el BOIB, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors l’endemà de la seva publicació en BOIB.