Ports de les Illes Balears cedeix a l’Ajuntament de Sant Antoni la gestió del Passeig de Ses Fonts

05/08/2010, 15:05

Amb aquest conveni el conseller Jaume Carbonero compleix el compromís adquirit amb el batle, José Sala

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero, ha signat amb el batle de Sant Antoni de Portmany, José Sala, un conveni de col·laboració pel qual Post IB cedeix la gestió del Passeig de Ses Fonts a l’Ajuntament d’aquest municipi eivissenc.

De esquerra a dreta la regidora del Ajuntament, Pepita Costa, el batle de Sant Antoni, José Sala, el conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero i el vicepresident de Ports de les Illes Balears, Antoni Armengol.

Amb aquest conveni, Carbonero compleix el compromís adquirit fa uns mesos, quan va assumir la presidència de Ports de les Illes Balears. Per agilitar les tasques, com que es tracta d’un espai que pertany al domini públic portuari, s’ha optat per la fórmula de conveni de col·laboració fins que es produeixi la desafectació d’aquesta zona i la cessió completa a l’Ajuntament.

Així doncs, a partir d’ara, correspondrà a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany la gestió de la totalitat del Passeig de Ses Fonts, realitzant qualsevol actuació de millora i embelliment d’aquesta zona.

També li correspon al consistori l’atorgament de qualsevol llicència i autorització temporal d’ús per a activitats de caràcter comercial, cultural, esportiu, recreatiu o similar.

El conveni també que queda totalment prohibit l’estesa aèria de les línies elèctriques i telefòniques, els abocaments contaminants i aquells que no siguin autoritzables.

Com a conseqüència d’això, serà l'Ajuntament el que exigirà l'abonament de les corresponents taxes per l'autorització dels usos privatius i de ocupació a la zona.

A més, correspondrà a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany assumir els costos de conservació, manteniment, reposició i neteja derivats de la gestió del Passeig, incloent les reparacions ordinàries i extraordinàries.

Així mateix, l'Ajuntament abonarà les despeses derivades de l’ús del passeig, enllumenat, aigua, clavegueram, manteniment, i neteja i impostos corresponents, així com els impostos, taxes o arbitris exigibles legalment.

El present conveni podrà resoldre's quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • Incompliment de les clàusules del present conveni per qualsevol de les parts , establint-se un termini de preavís de denúncia de dos mesos.

  • Mutu acord de les parts subscriptores del mateix.

  • Revocació per incompatibilitat amb obres, normativa o plans portuaris aprovats amb posterioritat a la seva cessió, quan suposi un obstacle per a l'explotació portuària o quan impedeixi la utilització de l'espai portuari per activitats de major interès públic.

La resolució del present Conveni no implica, en cap cas, el dret de cap de les parts a reclamar indemnització o compensació econòmica.