Informació pública projecte d'ordre de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal

27/02/2008, 01:00


La conselleria de Medi Ambient va acordar iniciar la tramitació de l’ordre per la qual es creen els fitxers que contenen dades de caràcter personal que gestiona l’ens Ports de les llles Balears, adscrit a la mateixa.

Atès que el seu contingut pot afectar un nombre important i indeterminat de persones i de col·lectius, i d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern, se sotmet el projecte d’ordre a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci en el BOIB.

Els interessats podran comparèixer dins el tràmit d’informació pública i trametre les observacions i/o els suggeriments que estimin oportuns.

Una còpia del text del projecte es trobarà a disposició de les persones interessades, durant el termini assenyalat, a les dependències de Ports de les Illes Balears, carrer Vicente Tofiño, 36, Coll d’en Rabassa, de Palma.

Palma, 15 de febrer de 2008.

(anunci publicat al BOIB núm. 28, de 26-2-2008)