Creació d’una Mesa per al seguiment del reordenament de la dàrsena interior del Port

16/09/2010, 17:19

El conseller Carbonero ha anunciat la creació de la Mesa de seguiment per al reordenament futur de la dàrsena interior del port de Ciutadella que se constituirà en les properes setmanes mitjançant una Ordre del conseller.

Aquesta Mesa estarà adscrita a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques i actuarà com a òrgan col•legiat de col•laboració entre les distintes administracions públiques vinculades al Port de Ciutadella. També serà un òrgan de coordinació i participació de les associacions i organitzacions socials implicades.

Seran funcions de la Mesa, el debat i l’assessorament no preceptiu sobre criteris referents a la gestió i a les infraestructures del Port. A més, tindrà coneixement i informació sobre la redacció del Pla Director del Port i col•laborarà en la promoció d’iniciatives relatives a la millora de la gestió de la dàrsena interior del Port.

La mesa estarà presidida pel conseller d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero i hi seran membres representants de totes les institucions, associacions i organitzacions vinculades en aquest projecte.