OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR UNA NOVA AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'ÚS D'UN LLOC DE AMARRAMENT EN BASE ALS PORTS DE COLÒNIA DE SANT JORDI (AIGUA I ESPLANADA), POLLENÇA, ES BARCARÉS, S’OBERTA I VALLDEMOSSA (LLISTA 7ª)

30/09/2022, 05:56

Demà dia 1 d'octubre de  2022, s'obre el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarratges en base de llista 7ª als ports de gestió directa de Ports IB per aquells titulars d’autoritzacions en vigor i que finalitzen el pròxim 31 de desembre de 2022

Demà dia 1 d'octubre de  2022, s'obre el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarratges en base de llista 7ª als ports de gestió directa de Ports IB per aquells titulars d’autoritzacions en vigor i que finalitzen el pròxim 31 de desembre de 2022

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 31 de desembre de 2022.

Segons el que disposa el Decret 11/2011 de l'18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d'amarratges en base, actualment en vigor, a les instal·lacions portuàries de:

  • COLÒNIA DE SANT JORDI (AIGUA I ESPLANADA)

  • POLLENÇA

  • ES BARCARÉS

  • S’OBERTA

  • VALLDEMOSSA

Les sol·licituds estaran disponibles a la seu electrònica de Ports IB (https://portsib.sedelectronica.es) i també es podran presentar a les oficines centrals de Ports IB (C / Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma).

Enguany, per primera vegada als esmentats ports, el procediment es simplifica sensiblement per tal d’agilitzar la tramitació de les noves autoritzacions. En aquest sentit, la persona interessada, podrà indicar directament a la sol·licitud que està d’acord amb les condicions generals per a l’atorgament de les autoritzacions d’amarrament en base. D´aquesta forma no serà necessari enviar-li a l’interessat un tràmit d’audiència amb les condicions i rebre per la seva part una acceptació d’aquestes. Eliminant aquest pas es podrà procedir directament a l’emissió de l’autorització, un cop s’hagi comprovat que no s’han produït canvis ni s’han incomplert les condicions de l’autorització i que s’està al corrent en el pagament de les taxes portuàries. Les esmentades condicions generals es poden consultar a la web de Ports IB al tràmit corresponent.

Per facilitar el procediment, Ports IB anima els usuaris a realitzar el tràmit de forma telemàtica des de la seu electrònica de l'ens públic.

En qualsevol cas, per als usuaris que prefereixin realitzar la seva sol·licitud de forma presencial recordem que la documentació s'ha de presentar a l'oficina central de Ports de les Illes Balears (C / Vicente Tofiño, 36. Coll d'en Rabassa) abans del dia 31 de desembre de 2022 o en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el seu article 16.4, sempre abans del dia 31 de desembre de 2022.

Així mateix es recorda que aquells titulars d'autoritzacions que no exerceixin el seu dret preferent per a l'obtenció d'una nova o bé, que l'exerceixin amb fora dels terminis establerts, perdran el lloc d'amarratge assignat a base, procedint al seu desallotjament.

Notícia en pdf