La primera operació coordinada entre administracions i Guàrdia Civil contra els xàrters nàutics il·legals, realitzada a Sant Antoni, culmina amb 11 propostes de sanció

06/08/2021, 12:09

\ L’èxit de l’operatiu fa preveure que aquesta campanya es realitzarà a diferents ports de les Illes Balears.

\ En el conjunt de les Illes, fins a finals de juliol, s’havien obert ja 25 expedients sancionadors, més que en tot 2020

L’objectiu d’aquest exercici coordinat era controlar i inspeccionar les activitats irregulars relacionades amb l’ activitat mercantil del transport de viatgers, el fondeig en zones il·legals o la recollida de persones en punts no habilitats. També s’han efectuat controls de documentació i permisos, així com dels títols habilitants dels patrons.

Durant el transcurs d'aquesta campanya s'ha procedit al seguiment i control d’ embarcacions de diferents tipus i s’ han iniciat 11 propostes de sanció.

El dispositiu ha comptat amb la participació de dos inspectors de la Capitania Marítima d’ Eivissa i Formentera; de la Guàrdia Civil, amb una patrulla de el Grup Especial d'Activitats subaquàtiques (GEAS), una patrulla PAFIF (Patrulla fiscal i fronteres), i una patrulla a terra; un tècnic de la Direcció General de Transport marítim i aeri del Govern balear, la responsable de Delegació de Costes per a Eivissa i un equip de personal de Ports IB constituït per 5 guardamolls i el cap del port de Sant Antoni.

Aquesta iniciativa mancomunada respon a la detecció, per part de les diferents administracions competents, d’un important increment en les operacions de xàrter nàutic il·legals que es donen a la badia de Sant Antoni de Portmany. Aquest tipus d'empreses fan un ús indegut de la costa i utilitzen de forma il·legal els molls de les anomenades golondrines, per carregar i descarregar clients, provisions i personal de neteja.

A vista dels bons resultats d’aquesta iniciativa conjunta, les administracions concurrents podrien estendre aquest tipus de campanyes a diferents ports de les Illes Balears, amb l’objectiu d’intensificar els controls sobre les activitats irregulars relacionades amb els xàrters nàutics i evitar així la competència deslleial, l' ús indegut de la costa, el fondeig sobre posidònia i els abocaments incontrolats a tota la comunitat.

Aquesta actuació reforça les línies de control del sector del xàrter nàutic que la Direcció General de Transport marítim i aeri del Govern balear va iniciar l'any 2019. Aquests mecanismes d'inspecció són, d’una banda, la realització d'inspeccions "in situ" a les empreses del sector amb l’objectiu de comprovar el compliment de la legalitat en la seva activitat i, d’ altra banda, una revisió aleatòria de la documentació presentada a la Direcció General de Transport Marítim i Aeri de les declaracions responsables corresponents a les embarcacions destinades al servei de xàrter.

Amb relació a les inspeccions "in situ", les visites d'inspecció consisteixen en la comprovació de la disponibilitat de la declaració responsable i la inscripció en el registre d’empreses de xàrter nàutic, la possessió del certificat de navegabilitat en vigor, així com el despatx de Capitania Marítima, la titulació nàutica o els certificats de seguretat i residus, entre altres coses.

Durant aquests controls també s’ha comprovat la disposició de les embarcacions d’una zona de desembarcament autoritzat per la Demarcació de Costes o Ports IB.

Cal recordar que en el transcurs de la darrera legislatura es varen dur a terme diferents actuacions en relació amb el sector. Respecte al xàrter nàutic es va aprovar el Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l’ activitat de lloguer d’ embarcacions i vaixells d'esbarjo. Arran de l’ aprovació d’aquest decret, es confecciona i publica a la pàgina web de la Direcció General setmanalment un llistat de les embarcacions i vaixells d’ esbarjo autoritzats.

L’ evolució del nombre de declaracions responsables presentades pel sector de xàrter nàutic és la següent:

Exercici Sol·licituds

2015 2.888

2016 2.741

2017 2.711

2018* 2.862

2019* 1.359

2020* 1.818

2021 (fins a final juliol) 1.313

* Des de l’any 2018 les autoritzacions són bianuals.

Per altra banda, a la Direcció General de Transport Marítim i Aeri es va crear una unitat dedicada en exclusivitat a aquesta matèria, formada per un tècnic marítim, dos tècnics un tècnic jurídics i un auxiliar administratiu. Des de la seva creació, el nombre d’ expedients sancionadors incoats per part de la Direcció General en matèries de la seva competència ha augmentant exponencialment i a meitat d’ aquest any ja s’ha superat el nombre d’expedients totals realitzats durant tot el 2020:

Exercici Exp. sancionadors

2015 3

2016 22

2017 10

2018 25

2019 16

2020 24

2021( final de juliol) 25

* A dia 28 de juliol de 2021