ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA GENERAL DE PORTS DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

13/07/2021, 11:08

El dia 8 de juliol de 2021 el Consell d'Administració de Ports IB va acordar aprovar inicialment el Pla General de Ports de les Illes Balears, i obrir un període d'informació pública del Pla General i del seu estudi ambiental estratègic, que inclou el Pla d'adaptació a el canvi climàtic dels ports de Ports IB, a més del projecte de decret que aprovarà l’esmentat Pla General.

El termini fixat per a aquesta informació pública finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021 inclòs.

 

Indicar que les observacions o al·legacions que es considerin oportunes es podran presentar en el termini indicat:

  • a les oficines centrals de Ports dels Illes Balears (c / Vicente Tofiño, 36, Palma)

  • i en qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i han d'anar adreçades a Ports de les Illes Balears.

 

Recordar també que s´ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de: