Finalitzen les tasques de prospecció arqueològica que serviran per definir el protocol d'actuació en les obres de reforç del port de Portocolom

20/05/2021, 10:48

Ports IB dona per conclòs el desenvolupament de les feines d’ investigació prèvies a l’ inici de les obres de reparació i reforç del Moll de La Duana del port de Portocolom.

Ara, una vegada realitzat el treball de camp, i juntament amb la documentació recaptada de l’ Arxiu Històric del Regne de Mallorca, l’ equip d’assistència arqueològica i etnològica liderat per l’ àrea de Patrimoni del Consell Insular, analitzarà les conclusions extretes per, a partir d’elles, definir un protocol d’actuació per al desmuntatge, la reconstrucció i el reforç del moll que asseguri el valor patrimonial de la infraestructura. L’ anàlisi del resultats dels sondatges començarà demà mateix.

Un cop estigui elaborat i aprovat l'esmentat protocol, a partir de les conclusions dels sondatges, es presentarà davant la Comissió de Seguiment, integrada per l’ajuntament i entitats socials del municipi- perquè els seus membres puguin conèixer-lo, estudiar-lo i fer les aportacions i comentaris que considerin oportuns.

Aquestes aportacions s’ hauran d'elevar a la direcció d’ obra perquè avaluï la viabilitat tècnica de les solucions proposades i aprovi el document final amb el màxim consens possible. Una vegada aprovat el pla d’actuació definitiu, s’ iniciaran les obres de desmuntatge i reforç del moll amb les tècniques constructives més respectuoses i segures.

Amb l’ objectiu d´analitzar in situ la tècnica i els materials utilitzats en la construcció original del moll, les tasques arqueològiques d’ aquests dies s’ han realitzat en dues línies:

En primer lloc, una prospecció arqueològica subaquàtica. A causa de l’ elevat volum de restes arqueològiques presents en els fons marins dels ports de les Illes Balears, es va estimar convenient dur a terme una inspecció arqueològica subaquàtica prèvia a l’ inici de les obres.

D’ aquesta manera, els especialistes han pogut determinar l’ estat de la zona així com analitzar el sistema constructiu i les seves afeccions a la zona en contacte amb la mar. Les tasques subaquàtiques s’ han dut a terme a través de prospeccions visuals directes, així com mitjançant la realització de sondejos amb testimoni de penetració amb una vareta metàl·lica d’ uns 1,50 metres de llarg per la qual es pot determinar la potència sedimentària de la zona i detectar capes o materials amb consistències diferents.

També s’han realitzat excavacions arqueològiques terrestres. Per tal de conèixer en detall el sistema constructiu del moll s’ han realitzat excavacions amb tècniques arqueològiques que permeten fer una lectura estratigràfica acurada. Aquest procés dut a terme permetrà comprendre el procediment de construcció original, els materials emprats i les seves diferents fases constructives.

Al mateix temps, s’ han identificat i numerat totes les pedres i s’ ha definit una ortofoto que identifica cada peça del moll. Aquesta documentació serà la base per procedir després a la reconstrucció del moll un cop finalitzades les tasques de reforç de la infraestructura. En total s’ han realitzat tres sondatges de 3 metres d’ amplada que han baixat fins el nivell freàtic per tal de descobrir i documentar en detall la composició del rebliment interior.