Visita de local destinat a bar restaurant, objecte de concessió administrativa, al port de Fornells

15/02/2021, 12:45

El passat dia 4 de febrer de 2021 es va publicar l'anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a l’ocupació i l’explotació de local destinat a bar restaurant ubicat al carrer del Governador núm. 2 a 10, a la zona de servei del port de Fornells (BOIB núm. 15), modificat per l'esmena d'error publicada en el BOIB núm. 17, de 9 de febrer de 2021.

S'informa als interessats que els propers dies 18 i 25 de febrer de 2021, a les 11:00 h, s'obriran al públic els espais destinats a l'esmentada concessió, per a que els possibles interessats els puguin visitar.

Els dubtes o consultes sobre el procediment s'han de fer a través de la plataforma de contractació pública en la licitació corresponent.