Ports de les Illes Balears publica el seu nou Pla de Gestió de Residus

01/02/2021, 14:09

L´ens públic Ports de les Illes Balears ha publicat el seu nou Pla de Recepció i Manipulació de Deixalles amb la intenció de reduir els abocaments a la mar de residus generats pels vaixells, així com de les deixalles de càrrega que es transporten, evitant les descàrregues il·legals per part d'embarcacions que utilitzin els ports de gestió directa de Ports IB.

L'objectiu del document és assegurar la correcta gestió mediambiental dels residus generats així com la qualitat del servei portuari, que ha de donar resposta a les necessitats de tots els usuaris, des del mercant més gran fins a la més petita embarcació recreativa, sense ocasionar demores innecessàries als vaixells que facin ús d'elles.

Aquest tipus de iniciatives volen treballar sobre el dèficit d´atenció que reben els impactes mediambientals generats per l´activitat portuària rutinària, tant als ports esportius com als comercials. Si bé és cert que hi ha una gran consciència social sobre les greus conseqüències socioeconòmiques i mediambientals que poden ocasionar els abocaments d'hidrocarburs o substàncies perilloses transportades per mar, la conscienciació és menor sobre els residus generats a partir de les d'activitats humanes així com de les operacions rutinàries dutes a terme a bord dels vaixells i al recintes portuaris.

Fins a la dècada dels 70, es tenia la creença que a causa de la gran quantitat d'aigua que hi ha als oceans, aquesta tenia la capacitat de diluir tots els contaminants sense generar conseqüències en el medi, cosa que la ciència ha pogut desmentir, aixecant les alarmes sobre les conseqüències de la pol·lució del mar. Una de les causes d'aquesta contaminació marina ve provocada justament pel trànsit marítim, principalment per la descàrrega a la mar de residus de neteja de tancs i de substàncies nocives sòlides i líquides, així com l´abocament d'aigües negres, fems i hidrocarburs.

En aquesta línia, i amb l´objectiu d´augmentar la protecció del medi marí, aquest pla té com a objectiu millorar l'ús de les instal·lacions de recepció de residus portuaris, establint els procediments per a la recepció i recollida de residus als ports de gestió directa, descrivint el règim tarifari i explicant els procediments d'identificació de deficiències en els serveis.

El "Pla de recepció i manipulació de deixalles procedents dels vaixells i de residus de càrrega" de Ports IB s'ha desenvolupat d'acord amb els requisits que es desenvolupen en el Reial decret 1381/2002, de 20 de desembre, d'instal·lacions portuàries de recepció de deixalles generades per vaixells i residus de càrrega. De la mateixa manera, s'han tingut en compte convenis internacionals avalats per l'estat espanyol, com MARPOL 73/78, el Decret 14/2020 o la Llei 22/2011.
Ports IB ha redactat també una Guia per a que tots els usuaris del ports autonòmics, tant comercials com esportius, puguin estar assabentats de les bones pràctiques que han de mantenir, donat que son d´obligat compliment. Les guies, així com diferents materials informatius estan a la disposició dels usuaris a tots els ports autonòmics gestionats de forma directe per Ports IB, així com a la seva pàgina web.