OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS D’ACTIVITATS COMERCIALS DE TRANSPORT MARÍTIM DE PASSATGERS AMB FINALITAT TURÍSTICA O RECREATIVA, DE LLOGUER D’EMBARCACIONS I D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

01/10/2020, 14:13

El termini estarà obert des de l´ 1 d'octubre de 2020 fins el 31 de desembre.

El proper dia 1 d'octubre de 2020, s'obri el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, en vigor durant l’any 2020, sempre que estiguin al corrent de pagament de les taxes corresponents i no hagin incomplert les condicions de l’autorització, podran sol·licitar-ne una de nova per un termini màxim d’un any que tindrà caràcter preferent pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

El termini finalitzarà el 31 de desembre de 2020.

Per altra banda, Ports vol comunicar també que el proper dia 1 de gener de 2021, s’obri el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, per aquelles persones físiques o jurídiques que no hagin estat titulars d’una autorització de les esmentades durant l’any anterior, però estiguin interessades en obtenir-ne una.

El termini finalitzarà el 31 de gener de 2021

Les sol·licituds per ambdòs tràmits estaran disponibles a les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 -  Coll d'en Rebassa - 07007 Palma), a les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (https://www.portsib.es/es/paginas/inicio/tramites/solicitudes). Recordem que, si no se sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2020, es perdrà el caràcter preferent de la seva sol·licitud pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

A més, a partir del 15 d'octubre de 2020, tindrà a la seva disposició la seu electrònica de PortsIB des d'on podrà realitzar qualsevol tràmit telemàtic, facilitant una major fluïdesa en la comunicació i facilitat en les notificacions entre els usuaris i PortsIB, a la vegada que reduïm els tràmits presencials atenent a l'actual situació de crisi sanitària generada per la COVID-19.