COVID-19: El Govern central recupera les activitats del sector nàutic.

02/06/2020, 11:02

El Govern central ha aprovat avui l´ordre SND/487/2020, de 1 de juny, que flexibilitza les condicions en les que poden realitzar-se activitats nàutiques i aèries d´esbarjo

El Govern central ha aprovat avui l´ordre SND/487/2020, de 1 de juny, que flexibilitza les condicions en les que poden realitzar-se activitats nàutiques i aèries d´esbarjo. Aquesta ordre permet el transport turístic de passatgers (golondrines) així com els serveis aeris i nàutics com l'arrendament d´aeronaus, embarcacions o vaixells d'esbarjo (xàrters) a les Illes Balears. En aquesta ordre s'inclouen les previsions que s'han considerat necessàries per facilitar la seva execució durant les fases II i III del procés de desescalada.

Pel que fa a el transport turístic de passatgers, prohibit fins ara a les Illes Balears, queda permès, encara que amb una limitació de l'ocupació. En concret, en els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic, l'ocupació no podrà superar el 50% del nombre màxim de passatgers que figuri en els seus certificats. Els empresaris i professionals que duguin a terme aquesta activitat s'han d'assegurar que els passatgers i les persones a bord compleixin amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguin adoptades per l'autoritat competent, especialment per a l'exercici de l'activitat laboral, professional i empresarial. La norma també permet que els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin vaixells de passatge tipus creuer, puguin navegar i fondejar en les aigües adjacents d'aquests territoris.

En referència a la navegació d'esbarjo s´estableixen les següents modificacions:

Es permetrà la navegació d'esbarjo a les persones que es troben en la mateixa illa en què estigui amarrada l'embarcació. En quant a l´ocupació, augmenta fins el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'embarcació no pot excedir els deu.

En quant a les activitats nàutiques, s´autoritza prestar serveis inclòs l'arrendament nàutic d'embarcacions o vaixells d'esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutics d'esbarjo per part de persones que es troben en la mateixa illa en què es trobi l'empresa de lloguer. En el cas d'embarcacions o vaixells d'esbarjo es compliran les mateixes restriccions d'ocupació: un màxim del 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació o aeronau, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'embarcació no pot excedir els deu.

En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, llevat que es tracti de persones que resideixin al mateix domicili en el qual no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant de la mateixa.Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l'obtenció de títols d'esbarjo que requereixen de l'ús d'embarcacions. Totes les persones a bord han de trobar-se en la mateixa illa en què estigui amarrada l'embarcació i el seu nombre no superarà el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació, sense que en cap cas es pugui sobrepassar el nombre d'alumnes especificat en l'article 15.8 de Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.

En quant a l´aviació d´esbarjo, es permetrà la seva realització a les persones que es troben en la mateixa illa en què estigui situada l'aeronau, i no poden trobar-se a bord un nombre de persones que superi el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l´aeronau, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'aeronau no pot excedir els vint inclòs el pilot de l´aeronau. Aquestes limitacions són també aplicables en els serveis d´arrendament d´aeronaus d´esbarjo, que queden autoritzades per part de persones que es troben en la mateixa illa en què es trobi l'empresa de lloguer (els aeroclubs s'assimilen a aquesta categoria).

Per altra banda, es permeten les activitats de formació aeronàutica amb les mesures de seguretat els organismes competents i l´Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA). En qualsevol cas, els vols d´instrucció hauran de enlairar-se i aterrar a la mateixa illa on està localitzada l´escola de formació sense que l´aeronau pugui realitzar enlairaments o aterraments a altres unitats territorials.

En quant als propietaris d´aeronaus podran accedir a les infraestructures on estiguin allotjades per realitzar comprovacions de seguretat i manteniment en les mateixes. Aquestes visites no tindrà més restriccions que les derivades de les limitacions a la circulació i les mesures de seguretat i higiene establertes al respecte per les autoritats sanitàries competents.

En tots els supòsits dels paràgrafs anteriors, la navegació es limitarà a les aigües adjacents, o espai aeri permès, del territori de la illa sempre que no se superin les limitacions o restriccions contingudes en els respectius certificats, documents o títols dels vaixells i embarcacions d'esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d'esbarjo, així com aeronaus d'esbarjo, així com de les persones titulades que els governen.

Per últim, cal recordar que totes aquestes activitats hauran de realitzar respectant les limitacions de tipus personal previstes per a cadascuna de les fases i adoptant mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en les embarcacions i aeronaus.