Llista d'espera definitiva per Andratx, Banyalbufar, Cala Bona, Cala Rajada, Sant Telm

20/04/2017, 10:04

Resolució del Vicepresident Executiu de Ports dels Illes Balears per la qual s'aprova la composició de la llista d'espera definitiva als ports d'Andratx, Banyalbufar (T.M. Andratx), Cala Bona, Cala Rajada, Sant Telm (T.M. Andratx)


Resolució del Vicepresident Executiu de Ports dels Illes Balears per la qual s'aprova la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port d'Andratx

El dia 3 d'abril de 2017 es va emetre Resolució del Director General de Ports i Aeroports mitjançant la qual s'acordava el següent:
1. Aprovar la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port d'Andratx i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de les persones que la integren per ordre cronològic, segons consta en l'annex 1
2. Informar a les persones titulars de sol·licituds d'ús d'amarrament que no hagin pogut ser ateses i que s'incloguin en la llista d'espera que, en qualsevol moment abans de l'inici dels tràmits per cobrir la vacant, podran modificar les característiques de la sol·licitud inicial de manera que se substitueixi la sol·licitud antiga per la nova, respectant-se la data de presentació de la primera.
El que es fa públic d'acord amb el que es disposa en la disposició transitòria 1a del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports dels Illes Balears.
Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que es disposa en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix es fa constar que el present expedient íntegre es podrà consultar en les oficines de Ports dels Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36 - 07007 Coll d'en Rabassa - Palma).


Resolució del Vicepresident Executiu de Ports dels Illes Balears per la qual s'aprova la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Banyalbufar (T.M. Andratx)

El dia 3 d'abril de 2017 es va emetre Resolució del Director General de Ports i Aeroports mitjançant la qual s'acordava el següent:
1. Aprovar la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Banyalbufar (T.M. Andratx) i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de les persones que la integren per ordre cronològic, segons consta en l'annex 1
2. Informar a les persones titulars de sol·licituds d'ús d'amarrament que no hagin pogut ser ateses i que s'incloguin en la llista d'espera que, en qualsevol moment abans de l'inici dels tràmits per cobrir la vacant, podran modificar les característiques de la sol·licitud inicial de manera que se substitueixi la sol·licitud antiga per la nova, respectant-se la data de presentació de la primera.
El que es fa públic d'acord amb el que es disposa en la disposició transitòria 1a del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports dels Illes Balears.
Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que es disposa en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix es fa constar que el present expedient íntegre es podrà consultar en les oficines de Ports dels Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36 - 07007 Coll d'en Rabassa - Palma).


Resolució del Vicepresident Executiu de Ports dels Illes Balears per la qual s'aprova la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Cala Bona

El dia 3 d'abril de 2017 es va emetre Resolució del Director General de Ports i Aeroports mitjançant la qual s'acordava el següent:
1. Aprovar la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Cala Bona i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de les persones que la integren per ordre cronològic, segons consta en l'annex 1
2. Informar a les persones titulars de sol·licituds d'ús d'amarrament que no hagin pogut ser ateses i que s'incloguin en la llista d'espera que, en qualsevol moment abans de l'inici dels tràmits per cobrir la vacant, podran modificar les característiques de la sol·licitud inicial de manera que se substitueixi la sol·licitud antiga per la nova, respectant-se la data de presentació de la primera.
El que es fa públic d'acord amb el que es disposa en la disposició transitòria 1a del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports dels Illes Balears.
Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que es disposa en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix es fa constar que el present expedient íntegre es podrà consultar en les oficines de Ports dels Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36 - 07007 Coll d'en Rabassa - Palma).


Resolució del Vicepresident Executiu de Ports dels Illes Balears per la qual s'aprova la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Cala Rajada

El dia 3 d'abril de 2017 es va emetre Resolució del Director General de Ports i Aeroports mitjançant la qual s'acordava el següent:
1. Aprovar la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Cala Rajada i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de les persones que la integren per ordre cronològic, segons consta en l'annex 1
2. Informar a les persones titulars de sol·licituds d'ús d'amarrament que no hagin pogut ser ateses i que s'incloguin en la llista d'espera que, en qualsevol moment abans de l'inici dels tràmits per cobrir la vacant, podran modificar les característiques de la sol·licitud inicial de manera que se substitueixi la sol·licitud antiga per la nova, respectant-se la data de presentació de la primera.
El que es fa públic d'acord amb el que es disposa en la disposició transitòria 1a del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports dels Illes Balears.
Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que es disposa en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix es fa constar que el present expedient íntegre es podrà consultar en les oficines de Ports dels Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36 - 07007 Coll d'en Rabassa - Palma).


Resolució del Vicepresident Executiu de Ports dels Illes Balears per la qual s'aprova la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Sant Telm (T.M. Andratx)

El dia 3 d'abril de 2017 es va emetre Resolució del Director General de Ports i Aeroports mitjançant la qual s'acordava el següent:
1. Aprovar la composició de la llista d'espera definitiva de les sol·licituds d'autorització temporal de llocs d'amarrament en base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de Sant Telm (T.M. Andratx) i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de les persones que la integren per ordre cronològic, segons consta en l'annex 1
2. Informar a les persones titulars de sol·licituds d'ús d'amarrament que no hagin pogut ser ateses i que s'incloguin en la llista d'espera que, en qualsevol moment abans de l'inici dels tràmits per cobrir la vacant, podran modificar les característiques de la sol·licitud inicial de manera que se substitueixi la sol·licitud antiga per la nova, respectant-se la data de presentació de la primera.
El que es fa públic d'acord amb el que es disposa en la disposició transitòria 1a del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports dels Illes Balears.
Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que es disposa en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix es fa constar que el present expedient íntegre es podrà consultar en les oficines de Ports dels Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36 - 07007 Coll d'en Rabassa - Palma).