Anunci de informació pública del projecte d'ordre pel qual s'aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions per a l'ocupació del domini públic portuari de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

03/06/2014, 13:25

La conselleria de Turisme i Esports ha acordat iniciar la tramitació de l'ordre per la qual s'estableixen les condicions generals per a l'atorgament de concessions sobre domini públic portuari; adaptada a les previsions de la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears i a les necessitats actuals del sistema portuari.

D'acord amb el que disposa l'article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, se sotmet el projecte d'ordre a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOIB.

Els interessats poden comparèixer en el tràmit d'informació pública i presentar les observacions o suggeriments que estimin oportuns.

Es posarà a disposició de les persones interessades en el termini previst una còpia del text del projecte, en les dependències de Ports de les Illes Balears, carrer Vicente Tofiño, 36, Coll d'en Rabassa, de Palma i a aquest enllaç