Autoritzats convenis de col.laboració amb els Ajuntaments de Sant Antoni, Sóller i Pollença per millorar el manteniment i la imatge de les zones portuàries

05/06/2013, 09:47

El Consell d'Administració de Ports IB ha donat compte de l'aprovació de l'ordenança reguladora de l'estacionament tarifat amb horari limitat (ORA) al port de Sant Antoni, la seva implantació va ser aprovada al juny de l'any passat, i del conveni de col • laboració subscrit amb l'Ajuntament d'aquesta localitat per habilitar un carril bici al passeig marítim.

El conveni subscrit amb la corporació municipal amb l'objectiu de millorar i potenciar la imatge d'aquesta zona, i amb una vigència inicial d'un any, consisteix en l'autorització a l'Ajuntament perquè dugui a terme les mesures necessàries per habilitar aquest carril bici a la zona de servei del Port de Sant Antoni i també per a que assumeixi la instal • lació dels elements necessaris i la reparació de les peces que puguin resultar danyades. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Antoni ha adoptat el compromís de procedir a la senyalització horitzontal i vertical del carril bici i de la instal • lació de 15 punts de llum, així com a procedir, previ a la posada en marxa del carril de bicicletes, a dur a terme les actuacions de manteniment de les palmeres situades al llarg del passeig marítim.

 
D'altra banda, el Consell d'Administració de Ports ha aprovat també autoritzar un nou conveni de col • laboració amb l'Ajuntament de Pollença i Ports IB, al vèncer demà l'actual, per a l'ordenació i gestió de l'estacionament tarifat amb horari limitat incrementant el percentatge anual que la corporació municipal abona a l'entitat pública portuària i mantenint l'autorització al Consistori perquè segueixi fent ús del local destinat a oficina d'informació turística. En el mateix conveni es fixa que l'Ajuntament assumirà el manteniment de les zones enjardinades de la zona portuària.
 
En termes semblants, el Consell d'Administració ha aprovat igualment autoritzar un altre conveni amb l'Ajuntament de Sóller perquè assumeixi la implantació de l'ORA a la zona de servei del port de Sóller i aboni anualment a Ports IB un percentatge sobre la recaptació final. En el marc del conveni, el Consistori efectuarà el manteniment de les zones enjardinades i se li cedirà l'ocupació de dos locals destinats a oficina d'informació turística.
 
Finalment, cal destacar que per part del vicepresident del Consell d'Administració de Ports IB s'ha informat dels canvis produïts en l'organigrama consistents en la substitució de Segismundo Morey per Miquel Barceló, en representació del Consell de Mallorca, i de César Pacheco pel vicepresident Antoni Gómez. De la mateixa manera, s,ha agraït el treball exercit per l'anterior director gerent de Ports IB, Daniel Ramis i s'ha presentat al nou gerent David Gómez.