Jul 08. Ports de les Illes Balears finalitza les obres de millora del varador de Pollença

18/07/2008, 02:00

S' han adaptat les instal·lacions del varador existent en el port de Pollença a la legislació mediambiental vigent.

Les actuacions realitzades permetran recollir les aigües procedents dels treballs propis d'un varador per a la seva decantació i separació de greixos per a un posterior abocament al mar d'aigües netes. Les restes decantades i grasses seran posteriorment gestionats per un gestor autoritzat.

Amb les aquestes obres s’ha substituït la canaleta existent per una prefabricada classe F a tot el llarg de la rampa del varador, i unint-la mitjançant canonada de 200 mm de diàmetre a l'albelló existent, el qual es connectarà a la sortida definitiva al mar mitjançant les canonades.

S’han instal·lat els equips subministrats per Ports de les Illes Balears (decantador i separador d'hidrocarburs) amb les prescripcions contingudes en la documentació adjunta del subministrador, en dipòsits impermeabilitzats de formigó prefabricat.