Projecte de protecció front el desplomi de blocs en l'embarcament del Port Ciutadella

30/04/2008, 01:00


Convocatòria de concurs públic d’ofertes per a l’adjudicació contracte d’obres per l’execució del “Projecte de protecció front el desplomi de blocs rocosos en l’embarcament del Port de Ciutadella”. Expt. 11/06.

Veure licitació