Informació pública

10/02/2018

Projecte de condicionament del mantell d’escullera, la millora d’abric en el dic sud i la modificació de la tipologia del tram final del moll central en el port d’Andratx

31/10/2017

Projecte d'execució de reforma del passeig marítim del Port de Sant Antoni de Portmany

22/09/2017

FINALITZA EL TERMINI PER A SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS PER A AMARRAMENTS EN BASE DE LLISTA 7ª Per als ports: SOLLER, CALA RAJADA, PORTO CRISTO, CALA BONA, CALA FIGUERA I PORTO PETRO. El proper dia 1 d'octubre s'obre el termini per a sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2017. Segons el que es disposa en el Decret 11/2011 del 18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d’amarraments en base, actualment en vigor, en les instal·lacions portuàries de:

Les sol·licituds estaran disponibles en les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma), en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (http://www.portsib.es). Recordem que si no es sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2017, es perdrà el lloc d'amarrament assignat en base, procedint al seu desallotjament.

03/01/2017

- Informació Pública relativa al "Projecte bàsic de reordenació d'edificacions i línia d'atracada del moll de marineria (concessió administrativa per a l'ocupació d'una parcel·la a la zona de servei, construcció d'edificacions per a la prestació de serveis i explotació al port de Sóller, ACAPIB de 19/12/05)"

Ports de les Illes Balears tramitant, pel procediment d'urgència de conformitat a l'acord del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2016, el "Projecte Bàsic reordenació d'edificacions i línia d'atracada del moll de marineria (CONCESSIÓ administrativa per l ' ocupació d'1 parcel·la a la zona de Servei, construcció d'edificacions per la prestacions de serveis i Explotació del Port de Sóller. ACAPIB de 199/12/05)", subscrit per l'arquitecte Alberto Martín Caballero, l'annexe de modificació d'amarraments i serveis subscrit a octubre de 2016 per l'ICCP Sr. Ricardo Collado Saez i el plànol 4bis que substitueix a l'n.4 de l'esmentat annexe.
El que es fa públic i de conformitat amb el que disposen els article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a l'article 33 de la referida Llei, se sotmet al tràmit d'informació pública el referit projecte mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sóller, terme municipal al qual afecta l'esmentat projecte, pel termini de VINT DIES a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.
El projecte podrà ser examinat a les oficines de Ports de les Illes Balears, c / Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll d'en Rebassa, de Palma, a la pàgina web del mateix ens (www.portsib.es) i en el Ajuntament de Sóller, els dies i hores hàbils d'oficina.

09/11/2016

- Informació pública relativa al "Projecte bàsic d'edifici de pescadors i urbanització adjacent al port de Sóller"

Ports de les Illes Balears està tramitant el “Projecte bàsic d’edifici de pescadors i urbanització adjacent en el port de Sóller”, redactat l’octubre de 2016 per l’arquitecte Alberto Martín Caballero, amb núm. de col·legiat 8.459 en el COAM, l’objecte del qual és definir el futur edifici destinat als pescadors juntament amb la urbanització adjacent, el qual comprèn les obres que s’han d’executar dins de la zona de servei del port de Sóller.
La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l’article 83 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d’informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sóller, terme municipal al qual afecta el projecte esmentat, pel termini d’un mes comptador des de l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·leguin el que estimin procedent.
El projecte es pot examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears (c/ de Vicente Tofiño, 36, baixos, Coll d’en Rabassa, de Palma), a la pàgina web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es) i a l’Ajuntament de Sóller, els dies i hores hàbils d’oficina.

26/09/2016

- Informació Pública relativa al Projecte d'execució de defensa de l'entorn de «Ses Coves Blanques» del port de Sant Antoni de Portmany, Eivissa.

Ports de les Illes Balears esta tramitant el projecte abans referenciat, subscrit al 22 de juliol de 2016 pel ECCP Roger Torregrosa Llorens, num de col·legiat 32.091.
La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 86 de la Llei 30/1992 de Regim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.
El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, c/ Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de'n Rebassa, de Palma, a la pàgina web de (www.portsib.es) i a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, els dies i hores hàbils d'oficina.

11/08/2016

- Informació Pública relativa al Projecte "Estabilització del talud situat al Port de Valldemossa".

Ports de les Illes Balears està tramitant el Projecte "Estabilització del talud al Port de Valldemossa", comprensiu de les obres a legalitzar en el Port de Valldemossa, subscrit per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sra.Gemma Llamazarez Juárez, amb visat n.º 19.257 de 26/02/2016.
La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Valldemossa, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.
El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, c/ Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de'n Rebassa, de Palma, i a l'Ajuntament de Valldemossa, els dies i hores hàbils d'oficina.

30/05/2016

- Informació Pública relativa al Projecte d'execució de remodelació pantalanes A-B-E-F-G-H-I-J a executar en el Club Nàutic Sa Rápita (T.M Campos) Mallorca.

El Club Nàutic Sa Rápita ha presentat per a la seva tramitació el projecte abans referenciat, subscrit al maig de 2015 pel ICCP Miguel Mas Alcinas amb visat nº 08613 de 3/12/15, comprensiu de les obres a executar en el Club Nàutic Sa Rápita.

La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Campos, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.

El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, c/ Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de'n Rebassa, de Palma, a la pàgina web de (www.portsib.es) i a l'Ajuntament de Campos, els dies i hores hàbils d'oficina.


19/04/2016

- Informació Pública relativa al Projecte bàsic i d'execució de reforma de local existent (antic restaurant "Wellis") locals 22, 23, 24 i 25 en port esportiu Port Portals, Portals Nous (T.M Calvià).
Puerto Punta Portals SA ha presentat per a la seva tramitació el projecte abans referenciat, subscrit al març de 2016 per l'arquitecte D. Bernardo Oliver Jaume, amb visat nº 11/02270/16 d'1/04/16, comprensiu de les obres a executar en el port esportiu Port Portals.
La qual cosa es fa pública i de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià, terme municipal al que afecta l'esmentat projecte, pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades el puguin consultar i al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.


13/02/2018

- Concurs públic per a l'explotació del local núm. 6 per a us comercial a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella (Menorca)

- Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del local destinat a quiosc en el Port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

11/02/2017

- Concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació de domini públic portuari per a l'explotació de varador i grua a la zona de servei del Port de Cala Bona.

- Concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local destinat a quiosc-bar-cafeteria situat en la zona de servei del Port de Porto Cristo.

- Concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local destinat a cantina situada a la zona de servei del Port de Pollença.

19/04/2016

- Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local destinat a quiosc-bar-cafeteria situat en la zona de servei del port de Porto Cristo (Mallorca). l'objecte del concurs, és la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local i terrassa ubicats a la zona de servei del port de Porto Cristo, amb destinació a quiosc-bar-cafeteria i pot servir gelats , begudes, menjars fredes i similars; excloent usos com ara bars musicals, sales de festes o activitats anàlogues.
Veure notícia

- Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a la tramitació de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local amb destinació a cantina situada en l'estació marítima del port exterior de Ciutadella-Menorca. L'objecte del concurs , és la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local amb destinació a cantina i terrassa interior per a explotació de taules i cadires, tots dos espais ubicats a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella-Menorca- , excloent expressament el punt de destí.
Veure notícia

02/12/2015

- Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació del local i terrassa situats a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), amb destinació a bar-cafeteria.

10/03/2018

- Informació pública de l’expedient per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «FLASH», Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, T.M. Artà (Expedient: PDP 051/21AB)

08/03/2018

- Projecte d'edifici de venda de tiquets a la Colònia de Sant Jordi

12/12/2017

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, T.M. d'Artà. Mallorca.

07/12/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic d'un heliport elevat al port esportiu de Port Adriano, comprensiu de les obres que s'han d'executar dins l'àmbit concessional del port esportiu de Port Adriano (TM Calvià - Mallorca)

30/11/2017

- Informació pública relativa al "Projecte de consolidació del talús de penya-segat de la ribera sud del port de Porto Cristo" comprensiu de les obres que s'han d'executar dins l'àmbit concessional del Club Nàutic de Porto Cristo (TM Manacor - Mallorca)

19/08/2017

- Informació Pública relativa a el “Projecte de reforma i ampliació de l'edifici de capitania comprensiu de les obres que s'executaran en l'àmbit concessional del Port Adriano (TM de Calviá)”

- Informació Pública relativa a el “Projecte de adecuació de la explanada de sa Bassa Nova i execució de rampa varada (TM Portocolom)

25/07/2017

- Informació Pública relativa a el “Projecte bàsic per actuació de reforç i millora funcional de l'espigó d'abric de la dàrsena del Reial Club Nàutic de Portopetro”

08/07/2017

- Informació Pública relativa a el "Projecte de reconstrucció del moll cantil i repavimentació al moll de ribera sud del port interior de Ciutadella"

29/06/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic de l'edifici de marineria, banys, magatzem i altres serveis, al Projecte bàsic de porxo en instal·lacions del club nàutic i al Projecte bàsic i d'execució de terrassa coberta de les obres que s'executaran en l'àmbit concessional del Reial Club Nàutic del Port de Pollença (T.M de Pollença-Mallorca)

17/06/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic de reforma del local social del Club Nàutic Cala Gamba comprensiu de les obres que s’han d’executar en l’àmbit concessional del Club Nàutic Cala Gamba (TM Palma).

11/05/2017

- Informació pública relativa al projecte de modificació de l'activitat permanent major de seu social, restaurant, edificis de serveis, pantalans i varador del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany comprensiu de les obres que s'han d'executar en l'àmbit concessional del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany (TM de Sant Antoni de Portmany).

29/04/2017

- Informació pública relativa al Projecte bàsic i d'execució d'intervencions diverses, (reforma local Caló, reforma de tancament de parcel·la, col·locació mòduls magatzem, col·locació mòduls auxiliars i millores d'accessibilitat) comprensiu de les obres a executar dins l'àmbit concessional del Club Nàutic l'Arenal. T.M. Llucmajor.

25/04/2017

- Informació pública relativa al "Projecte de reforç del mur cantil de marge de llevant del riuet de Porto Cristo. T.M. Manacor".

22/04/2017

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Club Nàutic de «Ca'n Picafort», en T.M. de Santa Margalida. Mallorca.

21/01/2017

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port deportiu Reial Club Nàutic de Port de Pollença, en T.M. de Pollença (Mallorca).

10/08/2016

- Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Port Esportiu de «Puerto Portals», al T.M. de Calvià. Mallorca.

30/05/2015

- Informació pública relativa a la "Resolució per la qual s'aprova la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port esportiu de Santa Ponça, anomenat Club Nàutic Santa Ponça (Calvià)"

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB o en la plataforma de contratación del sector público